Friday, March 27, 2015

Pastel Journal and a Flowery Yarn Organiser

I promised myself that I will write more posts - show you more handmade stuff! I hope I will manage to do it.. Let's start with some things I made last week!
Obiecałam sobie, że będę pisać więcej postów - pokazywać wam więcej handmade'owych tworów! Mam nadzieję, że wytrwam.. Zacznijmy od tego co uszyłam w zeszłym tygodniu!

I made a super cute journal for Art-Piaskownica's clour challenge - don't forget to play with us, you can win some nice prizes!
Zrobiłam super słodki journal na kolorowe wyzwanie w Art-Piaskownicy - zachęcam do wzięcia udziału w zabawie! Można wygrać fajne nagrody!
 The journal as you can see is super cute (the cutest I ever made?). The pages are white with rough edges. The size is A6 with 144 thick pages - I used a special paper for this notebook it's from one of my sketchbooks so you can draw and paint in it!
Jak widać journal jest mega giga słodki - chyba najsłodszy jaki w życiu zrobiłam! Strony są białe z postarzanymi brzegami. Rozmiar notesu A6 z 144 grubyki stronami. Strony są grubsze niż zwykle bo użyłam stron ze szkicownika, żeby można było w notesie spokojnie rysować i malować!
How do you like it?
Jak wam się podoba?

The second thing I made last week is a Yarn Project Organiser for Madame! I bought this fabric few years ago and I'm happy I kept it all this time. It's perfect for sewing organisers, right? So delicate and elegant :)
Kolejna rzecz jaką zrobiłam to Robótkowy Organizer dla Madame! Kupiłam tą tkaninę kilka lat temu i jestem bardzo zadowolona, że czekała tyle czasu - doczekała się organizerów! A wygląda świetnie jako główna tkanina, prawda? Taka delikatna i elegancka :)
The organiser can easily fit 3 big yarns - here 3 Big Bang yarn. I still have no idea what to make from this yarn - any ideas? It's super thick and fluffy :P
Organizer spokojnie pomieście trzy ogromniaste włóczki - na zdjęciu 3 włóczki Big Bang. Ciągle nie wiem co z nich zrobić, jakieś pomysły? Są grubaśne i włochate :P
 Now I'm working on a bigger Yarn Project Organiser - a super big one for 40cm knitting needles! I hope it will look nice! :D
Teraz pracuję nad Robótkowym Organizerem XXL - taki, żeby pomieścił druty 40cm! Mam nadzieję, że fajnie wyjdzie! :D

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Now something behind the handmade scenes - gardening! Well not the REAL gardening - the balcony gardening. I have a special table now on my balcony for all kinds of small trees and flowers - it's the first time for me so I hope I won't kill the plants!
A teraz trochę prywaty.. ogródek! No, nie taki prawdziwy.. taki balkonowy. Mam teraz specjalny stoliczek na swoim balkonie gdzie trzymam drzewka i kwiatuszki - to mój pierwszy raz, mam nadzieję że nie pozabijam tych roślinek!
Keep your fingers crossed for my lack-of-gardening-abilities! :D
Trzymajcie kciuki za mój brak-umiejętności-ogrodniczych! :D

Have a nice day everyone! Rain is sometimes good - today it gives me a lot of positive energy.
Życzę wam miłego dnia! I nie smućcie się przez deszcz - czasami jest dobry! Mi dzisiaj daje dużo pozytywnej energii.

Wednesday, March 25, 2015

Planners, a cowl and yarn.

Hello everyone! I didn't write posts for such a long time! I am sewing and crocheting almost all the time but I just don't have time to write a proper post! But today I put myself together and I will show you some things I made in the last few weeks!
Hej! Aaale długo nic tu nie pisałam! Ale nie myślcie, że nic nie robię - szyję i szydełkuję prawie cały czas tylko jakoś nie mam czasu usiąść i napisać posta! Ale dzisiaj wzięłam się w garść i pokażę wam kilka rzeczy, które ostatnio zrobiłam!

First of all - I had a cooperation with Projekt Planner!
Na początek - współpracowałam z Projekt Planner!
I was so happy when Karolina asked me to make some planners for her! I made 10 xxl planners.
Byłam bardzo szczęśliwa gdy Karolina zapytała mnie czy zrobię dla niej kilka plannerów! Zrobiłam 10 giga plannerów.

You can see the deatils below:
Szczegóły na dole:
A5 planners with 400 white pages and 4 colorful separating cards. The cover is quite stiff - I used a special kind of thick interfacing. The planners are closed by a white elastic band.
Plannery A5 z 400 białymi stronami i 4 kolorowymi przekładkami. Okładki są dość sztywne - użyłam specjalnego grubaśnego wypełnienia. Plannery zamykane białą gumką elastyczną.
 I had so much work with them..! And what do you think about them? If you are interested, you can buy them in ProjektPlanner's shop!
Bardzo się przy nich napracowałam..! Co o nich sądzicie? Jeśli chcielibyście jeden dla siebie, to zapraszam do sklepu ProjektPlanner!

And now something about crocheting - I made the biggest cowl ever! It's mustard (perfect cowl colour, right?) and it's made of 4 pieces of Kotek yarn (100g/300m). Here is a photo when I was in the middle of it :D
A teraz coś z innej beczki - szydełkowej beczki! Zrobiłam największy komin w życiu! Jest musztardowy (idealny kolor na komin, prawda?) i jest zrobiony z 4 włóczek Kotek (100g/300m). Poniżej zdjęcie jak byłam w połowie szydełkowania :D
 I made it in two or three days - super fast for me. Usually I spent more time on smaller projects! And below is the finished product - XXL Mustard Cowl! It's ENORMOUS, seriously. It can be a scarf and a hoody in the same time. Perfect for a person who is always cold - me!
Zrobiłam go w dwa lub trzy dni - jak na mnie to bardzo szybko. Zazwyczaj na mniejszych projektach spędzam więcej czasu! A poniżej zdjęcie skończonego produktu - Komin XXl! Jest OGROMNY, serio serio. Może być szalikiem i kapturem w tym samym momencie. Idealny dla takiego zmarzlucha jak ja!
 I love crocheting things like this.. fast&easy!
Uwielbiam takie szydełkowanie - szybkie&łatwe!

Some time ago I won a super discount for Pełny Wełny shop. I bought a lot of weird yarn, like Bamboo Bloom or Big Bang yarn. Now I have a super dilemma what to make from them!
Jakiś czas temu wygrałam super zniżkę w sklepie Pełny Wełny. Kupiłam dziwaczne włóczki, np. Bamboo Bloom czy Big Bang. Teaz mam wielki dylemat co mam z nich zrobić!
 Have you got any ideas?! Help! :D
Ktoś ma pomysły?! Pomocy! :D

And now I have to prepare for work - this will be a busy day!
A teraz muszę przygotować się do pracy - to będzie pracowity dzień!

Tuesday, March 17, 2015

Art-Piaskownica's Birthday. Blog Hop + Candy

We are celebrating Art-Piaskownica's 6th birthday today! And because of that we have prepared a lot of  surprices for you guys!
Dzisiaj świętujemy 6 urodziny Art-Piaskownicy! Mamy dla was mnóstwo niespodzianek z tej okazji!


This month is very special! March is full of challenges with prizes at our AP blog. We decided to make a blog hop too! What is a blog hop? Well, you have to visit all participants' blogs to reveal a special quote (each blog contains a piece of the full text). My blog is the 8th and the last - it means it contains the last part of the quotation. The text is hidden somewhere in this post, but I'm assuring you - it's super easy to find it!
Ten miesiąc jest wyjątkowy. Marzec jest pełen wyzwań z nagrodami na naszym blogu AP. Postanowiłyśmy też zrobić blog hop'a! A czym jest blog hop? Musicie odwiedzić wszystkie blogi uczestników blog hopa (w tym przypadku DT AP), żeby odkryć ukryte hasło (na każdym blogu możecie znaleźć część tekstu). Mój blog jest ósmy w kolejce.. i ostatni - a to znaczy, że ten post zawiera ostatnią brakującą część hasła. Słowa są gdzieś ukryte w tym poście - ale zapewnia, są bardzo łatwe do znalezienia!
If you already know about the blog hop and your visiting each participant's blog you came here from HUMA, right? As I said, my blog is the last one to visit. Now you should come back to Art-Piaskownica and write the full quote in the comments below the Blog Hop post.
Jeśli już wiecie o co chodzi w tej zabawie to pewnie trafiliście do mnie z bloga Humy, no nie? Tak jak mówiłam, mój blog jest ostatni w kolejce. Teraz musicie wrócić na blog Art-Piaskownicy i napisać w komentarzach posta o blog hopie  cały cytat.

Oh! And don't forget about the amazing prizes! In this Blog Hop you can win all kinds of amazing stuff made or prepared by our Design Team - not only the prizes from our sponsors. I prepared something too - it's an A6 notebook with 200 white pages and 3 colorful separating cards. The cover is for you to choose, below you can see some examples :)
I nie zapomnijcie o niesamowitych nagrodach! W tym blog hopie możecie wygrać różne rzeczy robione lub przygotwane przez naszą załogę - nie tylko nagrody od sponsorów. Ja też przygotowałam coś dla was - kołonotatnik A6 200 kartek z 3 kolorowymi przekładkami. Okładkę sami wybierzecie. Na dole przykładowe notesy :)
The rules of participating in this GIVEAWAY and in the AP CANDY you can find on Art-Piaskownica's blog. And don't forget to leave a comment here too for a chance to win a nice looking, spiral bound notebook! :)
Zasady uczestnictwa w ROZDAWAJCE i w CANDY z blog hopa możecie znaleźć na blogu Art-Piaskownicy. I nie zapomnijcie zostawić tutaj kilku słów by mieć szansę na wygranie fajnego notesiorka! :)

Good luck!
Powodzenia!

Friday, February 27, 2015

Crocheting With Bobbiny - Bathroom Rug!

Today's post is all about crocheting.. crocheting with my favourite XXL yarn - Bobbiny! I'm sure you all know them! I also have some suggestions what to do using leftovers from your bigger projects.
Dzisiejszy post jest cały o szydełkowaniu.. o szydełkowaniu z moimi ulubionymi włóczkami XXL - Bobbinami! Jestem pewna, że już wszyscy je znają! Mam też dla was kilka pomysłów na to co zrobić z bobbinowymi resztkami z większych projektów.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

First of all I would like to show you a simple teapot coaster. I used leftovers (three colours) and as you can see it looks quite good! Bobbiny are perfect for making all kinds of coasters because they are thicker than regular yarn - this way you won't destroy your tables with hot pots!
Na początek chciałabym wam pokazać prostą podkładkę pod dzbanuszek. Do zrobienia go użyłam resztek (trzech kolorów) i jak widać, wygląda całkiem nieźle! Bobbiny są idealne do robienia podkładek tego typu bo są grubsze niż zwykłe włóczki - dzięki temu nie zniszczymy stołów/blatów gorącymi garnkami!
I love these pastel colours so I use it every day in my room! I need to make more for all kinds of plates and mugs.. but maybe in some different colours?
Uwielbiam te pastelowe kolory dlatego podkładki używam codziennie w moim pokoju! Muszę zrobić więcej pod talerze i kubeczki.. ale może użyję innych kolorów?

I'm thinking about buying these colours (below).. What do you think?
Myślę o kupieniu tych kolorów (poniżej).. Co o nich sądzicie?
Will they look good as coasters and other small decorations?
Będą dobrze wyglądać jako podkładki i inne mniejsze dekoracje?

Ok I started talking about leftoevers.. but where did they come from? Well.. I made a bathroom rug!! I know it's crooked but it's my first rug ever and I didn't use any pattern! You have to admit.. it doesn't look that bad, right?
No dobra, zaczęłam mówić o resztkach.. a skąd one się wzięły? No.. zrobiłam dywanik do łazienki!! Tak wiem, jest krzywy ale to mój pierwszy dywanik i nie używałam żadnego wzoru! Więc musicie przyznać, że nie wygląda aż tak źle.. no nie?
 My bathroom is super old.. and not in the cute vintage way.. it's just very old.. I wanted to add some colour! And it's really nice to get out of the bath and stand on it! I was afraid that it wouldn't be comfortable but it really is!!
Moja łazienka jest super stara.. i nie uroczo, witażowo stara.. ona jest tak po prostu stara.. Wiec chciałam dodać jej trochę koloru! I wychodząc z wanny fajnie się stoi na tym dywaniku. Bałam się, że nie będzie zbyt wygodny ale naprawdę jest super!!
I used 4 Bobbins for this bathroom rug project (2 x grey, one pink and one purple) and I had leftovers for other, smaller projects!
Do zrobienia dywanika użyłam 4 Bobbinów (2 szare, jeden różowy i jeden fioletowy) i zostało mi trochę resztek na mniejsze projekciki!


I made the coaster you can see above and a braid necklace using leftovers! It looks nice with white or black clothes! And I'm not afraid I will break it (I lost a lot of necklaces because I was playing with my dog..)!
Zrobiłam podkładkę, którą widzieliście wyżej i warkoczowy naszyjnik z resztek! Wygląda fajnie z czarnymi lub białymi ubraniami. I nie boję się, że go zniszczę (większość naszyjników rozwalam bawiąc się z psem..)!
 Do you like fabric jewellery? Have you ever worn necklaces like that? They are really comfortable, and so colorful! I can't wait to make more. I found a lot of inspiration of Pinterest!
Lubicie materiałową biżuterię? Nosiliście taką kiedykolwiek? Jest naprawdę wygodna i taaaka kolorowa! :D Nie mogę się doczekać, żeby zrobić więcej.. znalazłam sporo inspiracji na Pintereście!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
 
If you want to make similar home decorations or jewellery, hop on to Bobbiny shop! A lot of wonderful colours of yarn and ropes are waiting for you! 
Jeśli chcecie zrobić podobne ozdoby do domu albo biżuterę, to zapraszam do Bobbinowego sklepu! Czeka tam na was masa przepięknych kolorów włóczek i sznurków! 
And if you already know Bobbiny, leave links to your works! I would love to see them!
A jeśli już znacie Bobbiny, to zostawcie linki do waszych prac! Z chęcią pooglądam wasze dzieła!

Thursday, February 19, 2015

Two New Yarn Project Organisers! And..

Hi there! As I said some time ago - I'm a bit bored with sewing wallets so now, I'm sewing Yarn Project Organisers! I made two new ones on Monday!
Hej wszystkim! Jak już kiedyś wspominałam zaczęło mi się nudzić szycie portfeli, dlatego teraz wzięłam się za robienie organizerów robótkowych! W poniedziałek zrobiłam dwa nowe!
 One is for a girl who loves horses! It really wasn't easy to find a fabric with a nice horse pattern that wouldn't be for kids! The Polish market really needs more fabric designers, don't you think :D?
Jeden jest dla dziewczyny, która uwielbia konie! Naprawdę nie było łatwo znaleźć tkaniny z ładnym wzorem w konie, który nie był by dziecinny. Potrzebujemy więcej polskich projektantów tkanin, prawda :D?
 The organisers can easily fit 3 big yarns, crochet hooks, scissors, pens, notes etc. The interior differs in these two pieces. The flowery one has just 5 crochet slots, and the second organiser has a dozen or so! They both have special pockets with Velcro fasteners :)
Organizery spokojnie pomieszczą trzy duże włóczki, szydełka, nożyczki, długopisy, karteczki itp. Środek tych dwóch się różni: ten kwiatowy ma tylko 5 miejsc na szydełka, a ten w koniki ma ich kilkanaście. Oba mają kieszonki na rzep :)
 How do you like them? I have to admit - that even though sewing these organisers take a lot of time I love making them!
Jak wam się podobają? Muszę przyznać, że mimo że bardzo długo szyje się takie organizery, to uwielbiam to robić!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

I finished two simple notebooks few days ago. I used my feather fabric for a notebook for the first time, and I really like how it came out!
Ostatnio skończyłam też dwa proste notesy. Pierwszy raz użyłam mojej piórkowej tkaniny na notes i wydaje mi się, że naprawdę fajnie wygląda!
The journal with the feather pattern is A6 with 400 pages, and the flowery one is A5 with 300 pages.
Journal w piórka ma 400 stron A6, a ten kwiatowy 300 stron A5.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 And beside sewing I'm reading a lot lately. I almost finished the second volume of Newsflesh trilogy. Just one book left! Ah I think that this series will be in my memory for a long time..
A co jeszcze u mnie słychać? Dużo czytam ostatnio. Kończę drugi tom trylogii Przegląd Końca Świata. Została ostatnia książka! Ahh.. myślę, że ta seria długo zostanie w mojej pamięci..
 I can truly recommend this book to everyone. The plot is really unpredictable and sometimes shocking! Can't wait to start the third volume :D
Szczerze mogę polecić ją wszystkim. Fabuła jest naprawdę nieprzewidywalna (no, jak dla mnie) i czasami.. szokująca! Nie mogę się doczekać trzeciego tomu :D

And what are you reading now? I would love to know!
A wy kochani, co teraz czytacie?
Have a nice week everyone!
Udanego tygodnia!
xxxx

Monday, February 09, 2015

Yarn Project Organiser

It's only 9th February and it's my 3rd post already! I'm back or is it just a temporary situation? Well, we'll see..!
Dopiero 9 luty a to już mój trzeci post! Wróciłam na dobre czy to tylko chwilowe? Hmm.. zobaczymy!

 Today I would like to show you my latest sewing project - the Yarn Project Organiser!
Dzisiaj chciałabym wam pokazać mój najnowszy projekt - Organizer na Robótki!
 The size is more or less A4. Depth: 10cm. It's quite stiff and I think is't perfect for all kinds of journeys - you can easily fit 3 big yarns (here, 3 x KOTEK yarn) and a lot of other stuff.
Jest mniej więcej wielkości formatu A4. Głębokość: 10cm. Jest całkiem sztywny i myślę, że jest idealny na wszelkiego rodzaju wyjazdy - spokojnie pomieści 3 spore włóczki (na zdjęciu, 3 x KOTEK) i masę innych rzeczy.
 The organiser has two pockets in the front (perfect for some notes or scraps of paper), a special place for crochet hooks/pens/glasses etc. (elastic band),
Organizer ma dwie kieszonki na przodzie (idealne na jakieś notatki czy skrawki papieru), specjalne miejsce na szydełka/długopisy/okulary itp. (gumka),
 one simple pocket and one closed with a Velcro.
jedną zwyczajną kieszonkę i jedną zamykaną na rzep.
I already made two of them, and I'm keeping the one with stars for myself! I have to admit - an organiser like this looks really nice on the shelf! Pretty & useful! :D
Już zrobiłam dwa takie organizery. Ten w gwiazdki zostawiam dla siebie! Muszę przyznać, że naprawdę dobrze wygląda na półce! Ładny i użyteczny! :D

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

And what else am I doing lately? Well, I'm still a bit ill so I try to stay home.. read, sew or.. crochet! I made a bathroom rug using Bobbiny! Can't wait to show you this crooked work :D
A co jeszcze u mnie słychać? No.. ciągle jestem jeszcze trochę chora więc siedzę w domu.. czytam.. szyję lub.. szydełkuję! Zrobiłam dywanik łazienkowy z Bobbinów! Już nie mogę się doczekać, żeby pokazać wam to moje krzywe dzieło :D
How do you like the organiser? Would you use it?
I jak wam się podoba organizer? Używalibyście go?

Have a nice day!
Miłego dnia kochani!
marysza

Friday, February 06, 2015

Watercolour Daisy on Fabric

Hi there! Today's post is about printing your sketches/illustrations on fabric! It may seem difficult but it's quite simple really so all of you can make your own fabrics!
Hej! Dzisiaj będzie o drukowaniu swoich szkiców/ilustracji na tkaninach! Może się to wydawać trudne, ale tak naprawdę to mega łatwe i każdy może sobie zrobić swoją tknainę!

There are lot's of companies which print graphics on fabric around the world and it's getting cheaper and cheaper too! First, you just need to know what you want to have on your fabric.. draw/paint it..
Teraz na rynku jest pełno firm które zajmują się drukowaniem grafik na tkaninach i na szczęście robi się to coraz tańsze! Na początek musicie tylko zdecydować jaki wzór chcecie mieć na tkaninie.. narysować/namalować to..
 .. skan it to your computer and it's ready to be a nice pattern! And you don't have to be a great artist to do it! I'm almost certain that even the most simple sketches look good on fabrics.
.. zeskanować na komputer i już jest gotowe do druku! I naprawdę nie musicie być artystami, żeby się tego podjąć. Jestem prawie pewna, że każde, nawet najprostsze szkice będą się świetnie prezentować na tkaninach.

I'm just a beginner in watercolours. I spent on this White African Daisy few hours.. skanned it, duplicated in a graphic program and printed on A4 to see how it will look like as a repeated pattern. Then I just ordered the pattern at CottonBee. Few days lated I had it at home!
Ja dopiero uczę się używać akwareli. Spędziłam nad tą Białą Stokrotką Afrykańską kilka godzin.. zeskanowałam, skopiowałam kilka razy w programie graficzny i wydrukowałam na kartce A4 żeby sprawdzić jak mniej więcej będzie ten wzór wyglądać. Potem po prostu zamówiłam swój wzór w CottonBee. Kilka dni później tkanina już u mnie była!
 As soon as the fabric arrived I sewed a simple tablecloth for my wooden table and a pillowcover for my friend. The colours differ a bit from my original illustration, but the difference isn't significant.
Jak tylko tkanina do mnie dotarła uszyłam z niej prosty obrusik na mój drewniany stoliczek i poszewkę dla znajomej. Kolory troszkę różnią się od mojej oryginalnej grafiki, ale różnice nie są aż takie żeby mi to w jakikolwiek sposób przeszkadzało.
Like I said, the tablecloth is super simple just the way I wanted it. I like this daisy pattern because it's very delicate - I couldn't find a similar one anywhere, so I made it myself :P
Tak jak już wspomniałam, obrusik jest mega prosty - tak jak chciałam. Bardzo lubię ten wzorek dlatego, że jest taki delikatny - jakoś nie mogłam nigdzie znaleźć podobnego obrusu, więc sama sobie go zrobiłam :P
The pillowcase for my friend is simple aswell. She wants to sleep on it regularly so the pillow must be smooth. I know that this pattern could look better - I will fix it next time!
Poszewka też jest mega prosta. Musiała taka być bo znajoma chce na niej spać - więc poszewka musi być gładka. Wiem, że ten wzór mógłby wyglądać lepiej.. naprawię to następnym razem!
Do you remember my first fabric with the black and white feather pattern? So far it's my favourite. I sewed a vanity bag out of it a few weeks ago and a bunch of other stuff. Ah, I need to order more of it!
Pamiętacie moją poprzednią tkaninę z piórkowym wzorem? Jak na razie to mój ulubiony wzór. Już mi się kończy.. kilka tygodni temu uszyłam z niego sporą kosmetyczkę i parę innych rzeczy. Ah, muszę znowu zamówić te piórka!
Ok, now I'm off to sewing! I need to make a few things today (wallets, ebook reader cover and an organizer for yarn projects!). Hope I'll manage to do it all today!
No dobra, czas zmykać do szycia! Muszę uszyć dzisiaj kilka rzeczy (portfele, pokrowiec na czytnik i organizer na robótki!). Mam nadzieję, że się dzisiaj wyrobię z tym wszystkim!

Have a nice weekend guys!
Miłego weekendu kochani!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...