Saturday, February 23, 2013

Another Typewriter Notebook and Another Swap

Yup, it's still not the end of the typewriter application! I am almost out of this fabric but I think I will be able to make more notebooks like this one. This one I made for a craft fair I have on the 23rd March, but if someone likes it, you can also find it on etsy.
Tiaa.. to jeszcze nie koniec aplikacji z maszyną do pisania! Ta tkanina już mi się kończy, ale myślę, że zrobię jeszcze kilka podobdych notesów. Ten zrobiłam na targi rękodzieła, które mam 23 marca, ale jak komuś się wyjątkowo spodobał to można go też znaleźć na etsy.
As you can see I'm trying to make photos pn which you can see the actual size of the notebook. Think it's a good idea because not everyone knows what size is A6 etc. (this one is 400 pages A6).
Jak widzicie próbuję robić fotki na których widać jak duże są notesy. Myślę, że to całkiem dobry pomysł bo jednak nie każdy zna się na oznaczeniach typu A6 itp. (ten ma 400 stron A6).
Special blue elastic band for closure. Cover made of cotton, and the interior of the cover is made of light blue linen.
Speciajna niebieska gumka na zamknięcie. Okładka z bawełny a wewnętrzna część okładki z jasnego błękitnego lnu.
How do you like it? I hope you are not bored with this typewriter application..!
Jak wam się podoba? Mam nadzieję, że jeszcze nie znudziła wam się tkanina w maszyny do pisania :)

I also wanted to show you what I got from MoiMili! We had a wonderful swap! I already showed you what I sent her, but now it's turn to show you my wonderful pouf!
Chciałam się też pochwalić co dostałam od MoiMili! Miałyśmy cudoooowną wymiankę! Już pokazywałam wam co ja jej wysłałam.. teraz kolej na pokazanie mojej przepięknej pufki!
It's quite big, filled with spelt which is very healthy for women. I am so happy we decided on this swap!
Jest całkiem spora, wypełniona orkiszem, który jest bardzo zdrowy dla kobiet. Tak strasznie się cieszę, że zdecydowałyśmy się na tą wymiankę!

If you would like a similar pouf, go and check MoiMili fb page or her blog! She creates really wonderful things!!
Gdybyście chcieli podobną pufkę, to odsyłam na fb MoiMili albo na jej bloga! Tworzy naprawdę cudowne rzeczy!

I really like this photo I made today. Looks quite nice, doesn't it??
Bardzo podoba mi się zdjęcie, które dzisiaj zrobiłam. Całkiem fajne, no nie??
Have a nice day everyone and wish me back to health - I'm ill for the second time this month! Such a waste of time!
Życzę miłego dnia i życzcie mi powrotu do zdrowia.. jestem drugi raz chora w tym miesiącu! Takie marnotrawstwo czasu!
marysza

Sunday, February 17, 2013

New Wallet

And today I want to show you my new wallet. Specially designed for Art-Piaskownica's new colour challenge :)
Dzisiaj chcę wam pokazać mój nowy portfel, zrobiony specjalnie na nowe kolorystyczne wyzwanie w Art-Piaskownicy :)
Like all of my wallets it's quite big.
Jak wszystkie moje portfele, jest całkiem spory.
I love these fabrics, it's a great collection Timber and Leaf by Sarah Watts.
Uwielbiam te tkaniny, to genialna kolekcja Timber and Leaf autorstwa Sary Watts.
It also has a special place for photos, so I don't have to hide them. It's a bit crooked.. but it's mine, and I don't care :p
Ma specjalną folię na zdjęcia, dzięki czemu nie muszą być schowane. Jest troszkę krzywa, ale portfel jest mój i w cale mi to nie przeszkadza :p
I used the biggest button I had, It fits perfectly, don't you think? :)
Użyłam największego guzika jaki miałam, pasuje idealnie.. prawda?? :)
Do you like it? I have to admit, I love it! And I am so happy I can change wallets so often and don't have to spend a fortune on them.. :)
Podoba się? Muszę przyznać, że ja go uwielbiam! I jestem taka szczęśliwa, że mogę zmieniać portfele tak często bez wydawania na nie fortuny.. :)

Going back to the university tomorrow, uhh it'll be hard after this super long break.
Jutro wracam na uczelnie, ehh to będzie bardzo trudne po tak długiej przerwie.

Have a nice day,
Miłego dnia,
marysza

Thursday, February 14, 2013

Valentine's Day

Hearts, hearts everywhere! It's Valentine's Day! Of course I couldn't miss the chance to sew something for this lovely day! I'm not the kind of person who celebrates this day in a special way.. but still, I love everything connected with hearts!
At Art-Piaskownica we decided to make a hearty post and I made two hearty things.
Serca i serduszka wszędzie! Dzisiaj są walentynki! Oczywiście nie mogłam przepuścić okazji do uszycia czegoś z okazji tego dnia :) Co prawda nie obchodzę tego dnia jakoś szczególnie.. ale uwielbiam wszystko związane z serduszkami! 
W Art-Piaskownicy postanowiłyśmy zrobić serduszkowy post.. ja zrobiłam dwie serduszkowe rzeczy.
A simple sack and a fabric envelope. Used grey linen and dotty cotton. I'm not really good at making sacks because I always make something wrong (yes.. the simplest things are sometimes the most difficult ones for me), but this one doesn't look that bad! It's a nice shelf decoration, I keep various tiny stuff in it now.
Prosty woreczek i materiałową kopertę. Użyłam szarego lnu i kropkową bawełnę. Nie jestem zbyt dobra w szyciu woreczków.. zawsze coś źle zrobię.. (tak.. najprostsze rzeczy są czasem dla mnie najtrudniejsze..), ale ten aż tak źle nie wyszedł! Fajnie wygląda na półce z różnymi małymi szpargałami w środku.
The envelope is made of the same fabrics. But I had to finish it sewing by hand (as you can see where the red thread is).
Koperta jest z tych samych tkanin. Tylko, że musiałam ją wykańczać ręcznie (tam gdzie czerwona nitka).
As you can see it fits perfectly my new SODAlicious journal and their lovely pencils.
Jak widać idealnie mieści mój nowy journal z SODAlicious i ich pięęęękne ołówki.
How do you like this set? Maybe it's not super usefull but it's a nice accent to my room. At last something not too colorful on my shelves! :)
I jak wam się podoba ten zestawik? Może nie jest jakiś super przydatny, ale to fajny akcencik do mojego pokoju. W końcu coś co nie jest zbyt kolorowe na moich półkach! :)

Have a LOVEly day,
Kochanego dnia życzę,
maryszzzzz

Sunday, February 10, 2013

Journal for MoiMili

This time I had a wonderful swap with MoiMili! I really love her works and I was so excited when she agreed to make a craft swap! What I created for her? A journal, of course!
Tym razem miałam cudowną wymiankę z MoiMili! Uwielbiam jej prace więc byłam mega podekscytowana kiedy zgodziła się na craftową wymiankę! Co ja dla niej zrobiłam? Jak się pewnie domyśliłyście.. journal!
It's quite big - 300 pages size A6. And very colorful! I have to admit I liked how it turn out (except one thing -> unfortunately the cover has a small fault.. but Klaudia didn't mind it.. the cover is a bit too small for the notebook.. I don't know how I made such a mistake.. well it happens from time to time..).
Jest całkiem duży - 300 kartek rozmiaru A6. No i jest super kolorowy! Muszę przyznać, że podoba mi się jak wyszedł (oprócz jednej rzeczy -> niestety okładka ma wadę.. ale Klaudii to nie przeszkadzało - uff! - okładka jest troszkę za mała.. nie wiem jak mogłam zrobić taki błąd.. no ale czasem się zdarza..).
Rough, colored edges and a flap for closure. The interior fabric - intense red!
Postarzane i zafarbowane brzegi i klapka na zamknięcie. Tkanina wewnętrzna - intensywna czerwień!
How do you like it? Wan't more notebooks like this one? :)
Jak wam się podoba? Chcecie widzieć tutaj więce notesów z tego typu okładkami? :)

Ok now off to work! I have a loooot of things to sew today! I hope I'll make it!
A teraz fruuu do pracy! Mam strasznie dużo rzeczy do uszycia dzisiaj! Mam nadzieję, że zdążę!

Have a nice day,
Miłego dnia,
marysza

Thursday, February 07, 2013

Dotty Wallet and Two Pillowcases

Few days ago I sewed a walet for my friend. She picked the main dotty fabric, but the rest was up to my choice.. I decided to make it all in dots, reds and whites! :)
Kilka dni temu uszyłam portfel dla znajomej. Ona wybrała główną tkaninę w kropki, ale całą resztę miałam wybrać ja :) Postanowiłam cały portfel zrobił z kropek, bieli i czerwieni! :)

As you can see it's quite big, fits perfectly our paper money and lots of other important things.
Jak widać jest całkiem spory, mieści banknoty jak i inne ważne rzeczy (jak np. dowód rejestracyjny pojazdu).
On this side - four pockets for cards, IDs etc. And some bigger pockets for other stuff.
Po tej stronie - cztery kieszonki na karty itp. I większe kieszonki na inne rzeczy.
I have no idea what happend to me.. but I want to make these pillowcases all the time! I sit, watch movies and make these stars which you can see in the middle of these pillowcovers.
Nie wiem co się ze mną dzieje.. ale ciągle mam ochotę robić te poszewki! Siedzę, oglądam filmy i robię te gwiazdki, które są na środku poszewek..
 I have already made 4 pillowcases like these.. I don't know if you remember but I shown the other ones in >>this<< post. I'm making them for a craft fair which is on the 23rd March. I know I have a looot of time, but you have to grab your good mood for sewing and create!
Już uszyłam 4 takie poszewki.. Nie wiem czy pamiętacie ale pokazywałam dwie poprzednie >>tutaj<<. Robię je na targi rękodzięła, które odbędą się 23 marca. Wiem, że mam duużo czasu.. ale jak jest wena, to trzeba korzystać! :)
Still, my favourite one is the first one from the earlier post. But every one has something special! Every one fits a different interior. I hope that people will like them! :)
Cały czas moją ulubioną jest poszewka z poprzedniego posta. Ale każda z nich ma coś wyjątkowego w sobie. Każda pasuje do innego wnętrza. Mam nadzieję, że się spodobają! :)

I passed my exam on Monday! And of course I am ill now! I have few days out of school and I got ill. This is just unfair.. I hope I'll feel a lot better tomorrow!
Zdałam zaliczenie, które miałam w poniedziałek! I oczywiście się rozchorowałam! Mam kilka dni wolnych od uczelni to musiałam się rozchorować, to niesprawiedliwe! Mam nadzieję, że już jutro poczuję się dużo lepiej!

Have a nice day,
Miłego dnia,
marysza

Original wallet tutorial >>here<<, but mine is a bit modified.
Tutorial do tego portfelika >>tutaj<<, ale moja wersja troszeczke zmodyfikowana :)

Saturday, February 02, 2013

Dreamcatcher Notebook

Few days ago I was learning for a test from History of English Literature.. and of course few minutes after I started, I had to stop, and make something else. I really need to learn away from my room, because here everything is too disturbing. This time I played with fine canvas and fabric markers. I made a simple drawing of a dreamcatcher and decided to try to make a notebook using it!
Kilka dni temu uczyłam się na Historię Literatury Angielskiej.. i oczywiście po chwili musiałam zająć się czymś innym. Ja naprawdę muszę uczyć się z dala od mojego pokoju, tu dosłownie wszystko mnie rozprasza. Tym razem w przerwie w nauce wzięłam się za cienkie płótno i markery do tkanin. Zrobiłam szybciutki i łatwy szkic łapacza snów. Później postanowiłam z niego zrobić notes :)
 It's not perfect, I know. But it's a nice experiment. Love trying new things, even though they not always seem to look great! Nevertheless I have to admit I like this notebook a lot!
Nie jest idealny, wiem.. Ale fajnie było poeksperymentować. Uwielbiam próbować nowe rzeczy, nawet jeśli nie zawsze wychodzą pięknie! Tak czy siak muszę przyznać, że bardzo polubiłam ten notesior :)
 As usually - 400 pages A6. Closed by a black elastic band + a special place for a pen.
Jak zwykle - 400 kartek A6. Zamykane na czarną elastyczną tasiemkę + specjalne miejsce na długopis.
How do you like it? Should I use fabric markers more often? :)
Jak wam się podoba? Powinnam częściej używać markerów do tkanin? :)

Have a nice day,
Miłego dnia,
marysza

P.S. Keep your fingers crossed on my exam on Monday!!
P.S. Trzymajcie kciuki za moje poniedziałkowe zaliczenie!!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...