Saturday, August 31, 2013

ATTENTION! NEW ADDRESS!

Hello! I have some big news for you guys! We have moved out from our little flat (in a gigantic block of flats) to an old house far away from all the city noise and crowd. Now everything is a really big mess, only my room is suitable for living because I was in a hurry (I have to learn a lot from 2d September to the end of the month) and that's also why I'm not visiting your blogs etc. we don't even have internet and TV here! And it won't change very quickly!
Hej! Mam sporą nowinkę dla Was! Przeprowadziliśmy się z naszego małego mieszkania (w gigantycznym bloku) do starego domku daleeeko od całego miejskiego hałasu i tłoku. Oczywiście teraz panuje u nas okropny bałagan i nieogarnięcie, tylko mój pokój nadaje się do mieszkania bo mi się śpieszyło (muszę się uczyć od drugiego września aż do końca miesiąca) i dlatego też nie miałam jak wpadać na wasze blogi itp. nawet nie mamy internetu i TV tutaj! I szybko się to nie zmieni!

I'm wiritng this post to inform you about changing my home address and tell you that if you want to know my new address please send me an e-mail here: marysza.blog@gmail.com and I will send it to you!
Piszę tego posta, żeby dać wam znać, że kto chce mój nowy adres to piszcie e-mail na: marysza.blog@gmail.com i od razu wam go wyślę!

Of course I didn't want to make a post just about this big bews, so here is something I sewed before the moving out.. something maybe concerned with this post? :D
Oczywiście nie chciałam robić tylko takiego krótkiego posta o tej nowince, dlatego pokażę wam też co uszyłam jeszcze przed przeprowadzką.. coś co może nawet jest związane z dzisiejszym postem? :D
A fabric envelope, size a little bit smaller than A5. To make the stamps and lines I used Sharpie Fabric Markers - as always!
Materiałowa koperta, rozmiar troszkę mniejszy od A5. Do zrobienia pieczątek i linii użyłam pisaków do tkanin firmy Sharpie - jak zwykle!
I had no idea what to hide in this envelope, but now I keep some of my handmade stationery in it!
Nie miałam pomysłu co zrobić z tą kopertą, ale teraz trzymam w niej moje handmade'ową papeterię!
As soon as I will get my digital camera back I will show you my new room! It looks almost the same as the previous one, but there is always something fresh about new homes, right? :)
Jak tylko odzyskam swój aparat to pokażę wam mój nowy pokój! Wygląda prawie tak samo jak poprzedni, ale jednak jest zawsze coś świeżego w nowych domach, no nie? :)

Have a wonderful day and keep your fingers crosses for all my exams in September! It always helps!
Życzę cudownego dnia i trzymajcie kciuki za wszystkie moje egzaminy we wrześniu! To zawsze pomaga!
marysza

Tuesday, August 20, 2013

A little bit of this and a little bit of that...

We are back from our little holidays in the countryside.. and we are really relaxed! Can't wait to start sewing today and doing other fun & creative stuff! I was just doing nothing and reading books but my A. worked and worked all the time - creating wonderful stuff! And I would like to show you one of our little remakes!
Wróciliśmy z naszego małego wypadu na wieś.. i w końcu jesteśmy wypoczęci! Nie mogę się doczekać aż zacznę dzisiaj szyć i robić inne fajne i kreatywne pierdoły! Ja w sumie nic tam nie robiłam, trochę książek sobie czytałam.. ale mój A. calusieńki czas coś kombinował - naprawdę świetne rzeczy tworzył! Dzisiaj chciałabym wam pokazać jedną z naszych małych przeróbek!
 We found a VERY old and neglected metal basket, and we decided to make something nice from it!
Znaleźliśmy BARDZO stary i zaniedbany metalowy koszyk i postanowiliśmy zrobić z nim coś ładnego!
A bit of cleaning, cutting, spraying (spray acrylic paints - they are genious!) and voila!
Troszkę czyszczenia, cięcia, sprayowania )(akrylowe farby w sprayu - genialne!) i gotowe!
 I have a big, beautiful, pastel basket! I love it's colour - pastel blue (looks better in reality). And I already know what to do with it! It will be perfect for my correspondence! I ill put there all letters and packages which I'm going to send! :) What do you think about it? Nice idea? :)
Teraz mam duży, piękny, pastelowy koszyk! Uwielbiam ten kolor - pastelowy niebieski (wygląda lepiej na żywo). I nawet wiem już co z nim zrobię! Jest idealny na moją korespondencję! Będę do niego wkładać wszystkie listy i paczki, które będą do wysłania! :) A wy co o tym sądzicie? Dobry pomysł? :)
 And as you can see on the photos above, there is a simple, wooden letter A - a little handmade gift from my lovely Alan :) it's not perfect (I draw the lines - so they are crooked :P) but I really love it! :)
Jak widać na zdjęciacj wyżej - jest też prosta, drewniana literka A - mały własnoręcznie zrobiony prezent od mojego Alana :) nie jest idealna (to dlatego, że ja rysowałam linie.. ojj krzywo!) ale i tak ją uwielbiam! :)

And here a little photo of us, just sitting in the middle of a big field and doing nothing (just silly photos :P). I have to admit I needed this trip a lot - now I am full of energy! Yay! :D
A niżej my, pośrodku wielkiego pola, nie robimy kompletnie nic (no tylko jakieś głupawe zdjęcia :P). Muszę przyznać, że potrzebowałam tego wyjazdu - teraz jestem pełna energii! W końcu! Jupi :D
 My A.'s grandmother has an obsession about flowers, she has a great garden. You wouldn't believe how many interesting colours and shapes I found there. I spent an hour making just a few macro photos! :)
Babcia A. ma obsesję na punkcie kwiatków, ma naprawdę cudowny ogród. Nie uwierzylibyście ile ciekawych kolorów i kształtów tam znalazłam. Godzinę spędziłam na robieniu kilku byle jakich zdjęć macro! :)
I hope you are also spending your holidays wonderfully! Hugs!
Mam nadzieję, że wy też cudownie spędzacie swoje urlopy! Ściskam!

P.S. Big news comming soon.. REALLY big news!
P.S. Już niedługo nowa, ważna wiadomość! BARDZO ważna!

Tuesday, August 13, 2013

Enchanted Journal

It's one of the notebooks, which one can stare at it for hours. You just don't want to let it out of your hands. That's why it's enchanted! :) Every page is different even though at first sight they might look the same (just like snowflakes). 
To jeden z tych notesów, na który można się gapić godzinami. Po prostu nie chce się go wypuścić z rąk. Dlatego jest zaczarowany! :) Każda strona jest inna, mimo że na pierwszy rzut oka wydają się takie same (tak jak z płatkami śniegu).
 It doesn't have a lot of pages - only 260, but it's thick as it could have 400.
Nie ma jakoś bardzo wielu stron - tylko 260, ale jest grubiutki jakby miał 400.
I had no idea how to show you these colorful pages in photos, so I decided to make a simple&short video of the interior. I hope you will like it as much as I do! :)
Nie miałam zielonego pojęcia jak zrobić zdjęcia tym kolorowym kartkom, więc postanowiłam zrobić prosty&krótki filmik pokazujący wnętrze notesu. Mam nadzieję, że spodoba wam się tak samo jak mi! :)
And here you have some more detailed photos of these colorful edges.
A tutaj bardziej dokładne zdjęcia pokazujące te kolorowe brzegi.
 I'm so in love with these pages that I almost forgot to mention the cover! It's made of one of my favourite vintage newspaper fabrics (unfortunately I have just a little piece left of it!) and (of course) a typewriter aplication :))
Tak strasznie uwielbiam te strony, że prawie zapomniałam wspomnieć o okładce! Jest zrobiona z jednej z moich ulubionych vintażowych tkanin z motywem gazety (niestety został mi tylko malutki kawałeczek!) i (no bo jak by inaczej) z naszytą maszyną do pisania :))
I really hope you like this notebook as much as I do. I still have no idea what to do with this lovely journal! I really had A LOT of work with it, almost every page was coloured separately! So what to do with it, has to be really well-thought-out! :)
Mam nadzieję, że notes spodobał wam się tak samo jak mi. Nadal nie mam pojęcia co zrobić z tym cudeńkiem! Miałam z nim naprawdę duuużo roboty, prawie każda strona była barwiona osobno!  Dlatego co z nim zrobić, musi być bardzo przemyślaną decyzją! :)

Soon I will show you some macro photos from the countryside. We had a lovely holiday at my A.'s countryside, with a really perfect weather! Have a nice week everyone! :)
Niedługo pokażę wam troszkę macro zdjęć ze wsi. Mieliśmy wspaniały urlop z Alanem na wsi, z naprawdę genialną pogodą! Udanego tygodnia! :)

Thursday, August 01, 2013

Inspire!

I lost all my motivation to sew lately.. last summer, I was sewing all the time, almost every day! This summer, I sew once a week! It's just awful, I'm telling you - it's awful! Fortunately I felt like sewing yesterday, and I created a motivating something :)
Ostatnio straciłam całą motywację do szycia.. zeszłego lata, szyłam cały czas, prawie codziennie! Tego lata, szyję raz na tydzień! To okropne, mówię wam - to okropne! Na szczęście wczoraj miałam ochotę na szycie i zrobiłam sobie motywujące coś :)
 It's some kind of small tapestry (but I rather call it a fabric poster!). It's more or less 89cm x 54cm (but it's crooked, so every edge has a different lenght :P).
To takjakby makatka (ale ja wolę to nazywać materiałowym plakatem!). Ma mniej więcej 89cm x 54cm (ale jest krzywe, więc każdy brzeg ma inną długość :P).
 What did I use to make it? Some leftovers from my dotty fabrics and Sharpie fabric markers.
Co użyłam? Resztki moich kropkowych tkanin i markery do tkanin firmy Sharpie.
 I know it's nothing special, but I like this dynamic and colorful shape inside! :)
Wiem, że to nic specjalnego, ale naprawdę lubię ten dynamiczny i kolorowy kształt w środku! :)
Tell me what you think about this new fabric thingy!
Dajcie znać co myślicie o tym nowym materiałowym cosiu!
And if you didn't saw the previous post, you have a little encouragement! I made a big Triangle Quilt! And I'm quite proud of it! :) - at last! :P
A jak nie widzieliście poprzedniego posta, tu mała zachęta! Uszyłam dużą narzutkę! I jestem z niej całkiem dumna! - w końcu! :P

Have a nice day,
miłego dnia,
marysza

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...