Sunday, July 28, 2013

Triangle Quilt At Last!

Yay! I finished sewing my Triangle Quilt at last! You can't even imagine how happy and proud I am! Of course it's crooked and totally NOT perfect, but still I have to admit I love it. It's very big- 220cm x 170cm and I also sewed a special, matching pillow cover for it! :)
Jupi! Skończyłam szyć nową narzutkę w końcu! Nawet sobie nie wyobrażacie jaka jestem szczęśliwa i dumna z niej! Oczywiście jest krzywy i całkowicie NIE idealny, ale i tak muszę przyznać, że go uwielbiam. Jest bardzo duży - 220cm x 170cm i uszyłam też pasującą poszewkę do niego! :)
As you can see the pillow cover is also quite big - 70cm x 44cm :) I sewed it from remaining triangles after I finished the quilt.
Jak widzicie poszewka też jest całkiem spora - 70cm x 44cm :) Uszyłam ją z resztek trójkątów, które mi zostały po uszyciu narzutki.
The size is perfect for a double bed. And below a little size comparison with little me! :) 
Rozmiar idealny na łóżko dwuosobowe. A poniżej małe porównanie wielkości z małą mną! :)
When I was sewing it I had no idea that it will be so big, I was just adding new stripes and triangles.. when I put it on the carpet I was really surprised how big it was!!
Szyjąc tą narzutę nie miałam pojęcia, że będzie taka wielka, po prostu dodawałam paski i trójkąty.. a jak rozłożyłam ją na dywanie to byłam w szoku jakie to wielkie!!
I forgot to make photos of the back of this quilt, but It's really simple.. made just from two fabrics. This quilt is for me, and I can't wait to put it on my new bed (someday in the future :P!) and I really don't care how the back looks like, because I will be staring at the front! :D
Zapomniałam zrobić zdjęcia tyłu, ale jest naprawdę prosty.. zrobiony z dwój kawałków tkanin. Ta narzutka jest dla mnie, i nie mogę się doczekać aż położę ją na moich nowym łóżku (kiedyś w przyszłości :P!) i naprawdę mam gdzieś jak wygląda tył, bo będę się gapić na przód! :D
What do you think about this quilt? Do you think I should be glad or on the contrary? Can't wait to hear your opinions!!
I co myślicie o tej narzutce? Powinnam być dumna czy wręcz przeciwnie? Nie mogę się doczekać waszych opinii!!

Have a wonderful Sunday,
udanej niedzieli,
marysza

P.S. Big THANK YOU for my A. for helping me (a lot!) with photos!!
P.S. Wielkie DZIĘKUJĘ dla mojego A. za pomoc (ogromną!) przy zdjęciach!!

Friday, July 19, 2013

Gift for a Special Friend

As some of you know, I love writing letters (normal letters, not just e-mails!) and for about 10 years I have been writing with Asia, my dear cousin! She had to wait few months for my response on her last letter (don't know why, I just couldn't write anything!) so I decided to give her a little 'I'm sorry' gift.
Jak część z was pewnie wie - uwielbiam pisać listy (normalne listy, nie tylko e-maile!) i od około 10 lat piszę sobie z Asią, moją kochaną daleką kuzynką! Na moją ostatnią odpowiedź musiała czekać kilka miesięcy (nie wiem co się stało, jakoś nie miałam ochoty nic pisać!) dlatego postanowiłam zrobić jej mały przeprosinowy prezencik.
It's a pillow case for her favourite pillow. It's 38x38cm. The blue and red 'notebook' lines are sewed and the quotations (her favourite ones!) are written with good quality fabric markers.
To poszewka na jej ulubioną podusię. Ma 38x38cm. Niebieskie i czerwone 'zeszytowe' linie są szyte a cytaty (jej ulubione!) zrobione dobrej jakości pisakami do tkanin.
First I wrote everything with a pencil, then followed the lines with the marker. I really hope she likes it and that these quotes will motivate her to do great stuff!!
Najpierw napisałam wszystko ołówkiem, a potem poprawiłam markerem. Mam nadzieję, że spodoba jej się poszewka i że cytaty będą ją motywować do działania!
It's weitd but I coudn't sew lately.. and after writing this letter to Asia I got so much sewing energy that I finished the triangle quilt which I started sewing in April! Can't wait to show you how it came out!
To dziwne ale jakoś nie miałam weny na szycie.. a po napisaniu listu do Asi dostałam takiego kopa, że skończyłam w końcu quilt, który zaczęłam w kwietniu! Nie mogę się doczekać aż wam go pokażę!

I really like this pillow case and I think I'll make a similar one for myself. And what do you think about it, my lovely readers? :)
Poszewka, którą zrobiłam bardzo mi się spodobała i myślę czy nie zrobić dla siebie podobnej. A wy kochani co o niej sądzicie? :)

Kisses,
Buziaki,
marysza

Tuesday, July 16, 2013

New 'Old' Journal and experiments with bedclothes!

Last week I started some old journals. I still didn't finish them all but I hope I will be able to finish them this week. Today I would like to show you a notebook created for one of my favourite fabrics - vintage typewriter!
W zeszłym tygodniu zaczęłam robić kilka postarzanych journali. Jeszcze ich nie skończyłam ale mam nadzieję, że uda mi się je skończyć w tym tygodniu. Dzisiaj chciałabym wam pokazać notes zrobiony z jednej z moich ulubionych tkanin - z wzorem maszyny do pisania!
It has 400 white pages A6, but thanks to rough edges it looks much more thicker! Closed with a leather strap. The interior is made of a fabric with a newspaper fabric (white&brown).
Ma 400 białych stron A6, ale dzięki postarzanym brzegom wygląda na duuużo grubszy! Zamykany na rzemyk. Wewnętrzna okładka zrobiona z tkaniny z gazetowym wzorkiem (biało-brązowym).
If someone wants to see more detailed photos, hop onto my etsy -> click!
Jeśli ktoś chce zobaczyć bardziej szczegółowe zdjęcia to zapraszam na moje etsy -> klik!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
And now something from a completely different subject! Last week my friends were going to a wedding and they needed a modest gift for the bride and groom. We didn't have time to make anything complicated because they asked me to make something 3 days before the wedding (eeek!)! After some thoughts we decided to buy nice bedclothes and alter it!
A teraz coś z kompletnie innej beczki! W zeszłym tygodniu moi znajomi jechali na ślub i potrzebowali skromnego prezentu dla pary młodej. Nie mieliśmy czasu na zrobienie czegoś skomplikowanego, bo poprosili mnie o zrobienie czegoś trzy dni przed ślubem (aaa!)! Po przemyśleniu sprawy zdecydowaliśmy się na kupienie ładnej pościeli i przerobienie jej!
I don't have photos of the pillows - I sewed on them names of the young couple. And bedclothes - as you can see on the photo above I painted two huge wedding rings (with names inside), a quotation form 'The Little Prince' and the wedding date.
Nie mam zdjęć poszewek na poduszki - naszyłam na nich imiona młodej pary. A co do poszwy - jak widać na zdjęciu wyżej namalowałam dwie ogromniaste obrączki (z imionami), cytat z 'Małego Księcia' i datę ślubu.

Everything made using good quality fabric markers which are very difficult to wash up (I have few blouses painted with them).
Wszystko namalowane dobrej jakości pisakami do tkanin - które bardzo ciężko sprać (mam kilka bluzek pomalowanych nimi).

Like I said before it's not complicated and it is a modest gift but I really hope the young couple likes it!
Jak mówiłam wcześniej, to nie jest nic skomplikowanego i to bardzo skromny prezent ale mam nadzieję, że spodobało się parze młodej!

What do you think about gifts like this one? Is it a good idea? And please tell me also what do you think about this new typewriter journal! Can't wait to hear your opinions! :)
Co myślicie o prezentach tego typu? To dobry pomysł wg was? I proszę podzielcie się też opinią na temat tego nowego postarzanego notesu! Nie mogę się doczekać co na ten temat myślicie! :)Have a nice day,
miłego dnia,
marysza

Friday, July 12, 2013

Foxy Love!

Like I mentioned in the previous post.. I couldn't wait to make new journals with rough edges. So I put myself together and here is the newest one, for one of my favourite fashion bloggers from Poland -> Miss Lemonade!
Wspominałam w ostatnim poście, że stęskniłam się za robieniem postarzanych notesów.. no to wzięłam się do roboty i oto przed wami kolejny stary journal, dla jednej z moich ulubionych modowych bloggerek -> Panny Lemoniady!
 It has 320 creamy pages A6 with really REALLY rough edges.
Ma 320 kremowych stron A6 z bardzo ale to BARDZO postarzanymi brzegami.
 The cover is made of a nice brown fabric with a foxy heart. I used this pattern before in a notebook, you can see it here -> CLICK!
Okładka z ładniutkiej brązowej tkaniny z liskowym serduchem. Pomysł już wcześniej został użyty w innym notesie, który możecie zobaczyć tutaj -> KLIK!
 Like always everything sewed by hand. I have to admit there is really a lot of work to make a notebook like this, few hours of sewing, cutting.. etc.. But still how it looks in the end recompensates long hours of sewing!
Jak zawsze wszystko sama zszywałam. Muszę przyznać że robienie takiego notesu to naprawdę dużo roboty. Kilka godzin szycia, cięcia itp. Tak czy siak efekt końcowy wynagradza całą pracę! :))
How do you like it? I will finish another 'old' notebook today.. and the cover is made of one of your favourite fabrics! But I will post it here probably on Monday, so keep in touch! :)
I jak wam się podoba? Dzisiaj skończę jeszcze jeden postarzany notes.. i okładka jest z jednej z waszych ulubionych tkanin! Ale pokażę wam dopiero w poniedziałek!

Have a lovely - SUNNY - weekend,
Życzę wspaniałego - SŁONECZNEGO - weekendu,
marysza

Friday, July 05, 2013

Two new journals

Wow! Long time without posts about my 'old' journals (the ones with rough edges)! This was my first week of summer holidays and I can't believe how quickly it passed by! I just managed to read one book, customize bedclothes for my friends and sew these two journals!
Ło! Długo nie wrzucałam posta z postarzanymi notesami! To mój pierwszy tydzień wakacji.. i nie mogę uwierzyć jak szybko zleciał! Zdążyłam tylko przeczytać jedną książkę, spersonalizować pościel znajomym i uszyć te dwa notesiorki!
They both are big - A5 with 300 creamy, rough pages. They also have very long covers with flaps for closure. The first one is made of two vintage, flovery fabrics (exterior&interior).
Oba są dość duże - A5 z 300 kremowymi, postarzonymi stronami. Mają bardzo długie okładki i kalpy na zakmnięcie. Pierwszy jest zrobiony z dwóch vintażowych, kwiatowych tkanin (środek też!).
The second one has a red ampersand symbol on the front cover, and the interior is made of a lovely vintage newspaper fabric (used this fabric in my previous bag -> click!)
Drugi ma czerrrrwony symbol ampersad na okładce, a w środku bardzo fajną, vintażową gazetową tkaninę (użyta w ostatniej torbie -> klik!)
 I have to admit I miss making journals, I was so happy when I started cutting paper for them!
Muszę przyznać, że tęsknię za robieniem postarzanych notesów. Byłam taka ucieszona jak zaczęłam ciąć do nich kartki!
 I'm leaving town for the weekend so I still don't have time to finish my triangle quilt. I really hope I will continue making it the upcoming week!!
Wyjeżdżam na weekend więc ciągle nie będę miała czasu, żeby skończyć mój quilt! Mam nadzieję, że będę mieć na niego czas w nadchodzącym tygodniu!!

Which journal looks better for you? The vintage-flowery or the ampersand one? I love your opinions and suggestions! :)
Który journal wygląda dla was lepiej? Kwiatowy czy ten z ampersandem? Uwielbiam czytać wasze opinie i sugestie! :)

P.S. And yay! I'm a readhead again! Found a perfect hair dye, looks just like the one I used two years ago! Sorry for the super bad photo, but it was taken by my phone! :))
P.S. I juuupiii! Znowu jestem ruda! Znalazłam idealną farbę, wygląda jak ta, którą używałam dwa lata temu! Wybaczcie kiepską fotkę, ale robiona telefonem! :))

Have a wonderful weekend ❤,
cudownego weekendu życzę,
marysza

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...