Saturday, August 30, 2014

Calligraphy Basics

Hello everyone! Today's post will be all about calligraphy. I will tell you what do you need to start your crafty adventure, which books are good for beginners and I will show you some basic fonts which can be nicely used in your art journals!
Hej! Dzisiejszy post będzie o kaligrafii. Powiem wam jakich przyborów potrzebujecie żeby zacząć, jakie książki są dobre dla początkujących, pokażę wam kilka podstawowych czcionek i powiem do czego możecie ich użyć!

First of all - nibs and pens. You can buy nibs in almost every paper store, and they are vrey cheap. A perfect set for begginers is >> HERE << - five different nib-widths and a low price. The second thing you nees - ink. I use >> THIS << one most of the time. And the last thing - paper, preferably with lines (but you can also draw them yourself).
Na początek - obsadki i stalówki. Stalówki można kupić w prawie każdym sklepie papierniczym i są naprawdę tanie. Idealny zestaw dla początkujących wygląda >> TAK << - pięć szerokości stalówek i obsadka za bardzo niską cenę. Kolejna rzecz, którą będziecie potrzebować to tusz. Ja zazwyczaj używam >> TEGO <<. No i ostatnia rzecz -papier, najlepiej taki w linie (ale równie dobrze sami możecie je sobie narysować).

You can buy books or find some free patterns/courses on the internet. I prefer books and I will give you two of my favourite titles for beginners:
Możecie kupić książki do nauki podstaw lub znaleźć jakieś darmowe wzory i kursy na necie. Ja wolę książki i podam wam dwie moje ulubione, idealne na początek waszej przygody z kaligrafią:
- The Complete Beginner's Guide to Calligraphy, published by Parragon Book (2006),
- Kaligrafia Łacińska written by V. Sabard, V. Geneslay and L. Rebena.
Practice makes perfect as you know, and the same goes when talking about calligraphy. You need to spent a lot of time practicing every single letter and font. If you have problems with drawing a nice shape of a letter - draw the lines with a pencil first and then slowly use your pen.
Praktyka czyni mistrza jak wiadomo i to samo tyczy się kaligrafii. Musisz spędzić naprawdę masę czasu ćwicząc każdą jedną literkę i czcionkę. Ale jeśli macie problemy z kształtami to proponuję najpierw narysować sobie wszystko delikatnie ołówkiem i potem powoli poprawiać piórem.
Practice single letters as much as you can, but I understand that it might get really boring after some time. My advice - find your favourite quotations, and try to write them down in the font you are practicing in the moment! Experiment with the position of each word, lengthen the letter's ends, make ornaments - have fun!. And of course, if you want it to be easier - write everything using a pencil first!
Ćwicz każdą literkę jak najdłużej się da, wiadomo - z czasem może się to znudzić, ale mam na to rozwiązanie! Znajdź swoje ulubione cytaty i spróbuj je pisać czcionką, którą akurat ćwiczycie. Eksperymentujcie z pozycjami słów lub literek.Wydłużajcie końcówki liter, róbcie zawijasy - bawcie się! No i oczywiście, jakby dla kogoś było za trudno - najpierw naszkicujcie wszystko delikatnie ołówkiem!
Which fonts are perfect for begginers? Uncials, Roman capitals, Gothic and Texture. This simple work which you can see below is quite big (50x70cm). The font is called Uncials, and it is one of the simplest fonts there is - based on a circle. It's an old work, one of the excercises I had in my art school.
A jakie czcionki są idealne dla początkujących? Uncjała, Pismo Rzymskie, Gotyk i Tekstura. Poniższa, bardzo prosta praca jest całkiem spora (50x70cm). Czcionka - uncjała, jedna z najłatwiejszych jakie są - oparta na kółku. To bardzo stara praca, jedno z ćwiczeń na zajęciach w plastycznej szkole.
The works below are much smaller, simple A4 pages. I used this brown paper for excercises all the time. I draw lines and just wrote down all my favourite quites. All the fonts below are Gothic or Texture.
Prace, które są niżej są duuużo mniejsza - A4. Szarego papieru używałam ciągle do ćwiczeń. Rysowałam linie i po prostu spisywałam moje ulubione cytaty. Wszystkie czcionki poniżej to Tekstura i Gotyk.
When you will have enough pratice (you must be satisfied with your writing! this is most important!) you can experiment! Take a nice paper, and try various word & letters combinations! Buy a special masking liquid, write something with it, wait until it will be dry.. and splash it with ink! What will you receive after removing the masking liquid? You can see the effects above (the two simple compositions with the bbig black stains) and below (the white font is made using the masking fluid). Quite a nice effect, don't you think?
Jak już stwierdzicie, że wystarczy wam ćwiczeń (najważniejsze, żebyście wy byli zadowoleni ze swojego pisam!) możecie zacząć eksperymenty! Weźcie jakiś ładny papier i próbujcie różnych kombinacji! Kupcie specjalny płyn maskujący, napiszcie coś za jego pomocą, poczekajcie aż wyschnie.. i pochlapcie całość tuszem! Jak wszystko wyschnie i zdrapiecie płyn maskujący, otrzymacie takie ciekawe wzorki jak na zdjęciu u góry (te kompozycje z czarnym tłem) i na dole (biała czcionka). Całkiem fajnie to wygląda, no nie?
And the last part - why do I need to learn calligraphy? Where would I use it?
That's sooo simple! A lot of people has art journals or likes scrapbooking! Instead of using stickers, rub-ons and other stuff make your own titles and signs! I didn't have time to look for my art journal pages with some nice, handwritten decorating fonts - just this single page below. I just wrote three lines with Texture but still for me it looks very nice. To make the letters more tridimensional I made grey shadows using a simple grey marker. What do you think about it?
I ostatnia część postu - do czego możecie używać takich fikuśnych literek? To baaardzo proste! Bardzo dużo ludzi ma art journale lub lubi scrapbooking! Zamiast kupować naklejki czy rubonsy sami róbcie napisy i tytuły! Nie miałam czasu, żeby szukać moich art journali z wpisami z kaligrafią - znalazłam tylko tą jedną stronę. Niby tylko trzy linijki Tekstury ale i tak jakoś to ładnie wygląda. A jak chcecie, żeby wasze literki wydawały się trójwymiarowe to po prostu zróbcie im szare cienie za pomocą zwykłego szarego pisaczka. No, i co o tym sądzicie?
This post is more like a lecture, step-by-step instruction how to start your adventure with calligraphy. I really hope that someone will be inspired and will try it out! Please write some opinions in the comments: what else would you like to see about calligraphy. I will show you some new art journal pages with these fonts soon!
Jak widać ten post jakoś bardzo przypomina wykład z instrukcjami jak zacząć swoją przygodę. Mam nadzieję, że zainspiruje kogoś do spróbowania swoich sił! Bardzo proszę piszcie w komentarzach co jeszcze chcielibyście wiedzieć o kaligrafii, jakie posty chcielibyście zobaczyć. No a za jakiś czas pokażę wam kilka wpisów art journalowych z wykorzystaniem tych czcionek!

P.S. Another nice thing to do with your calligraphy projects - paint them on your walls. I am assuring you - the effect is just incredible!
P.S.2. >> HERE << is my old post about nibs from SODAlicious! :)
P.S. Kolejna fajna rzecz, którą możecie zrobić ze swoimi projektami - namalujcie je na ścianie. Zapewniam - efekt powalający!
P.S.2. A >> TUTAJ << stary post o stalówkach z SODAlicious! :)

Tuesday, August 26, 2014

Small Travel Yarn Bag

Today I would like to show you a vanity bag which I sewed for Art-Piaskownica's colour challenge!
Dzisiaj chciałabym wam pokazać kosmetyczkę, którą uszyłam na kolorowe wyzwanie Art-Piaskownicy!
It is quite big and I don't really need such a big vanity bag for my cosmetics so for a month I used it as a Small Travel Yarn Bag. I took it with me on all my short and long trips.
Jest całkiem spora i naprawdę nie wiedziałam do czego jej używać bo sama nie potrzebuję aż tak wielkiej na moje kosmetyki. W końcu jakiś miesiąc temu zaczęłam ją używać jako małą podróżną kosmetyczkę na włóczki i brałam ją w każdą moją małą czy dużą wycieczkę.
And what did I keep in it? Two yarns, a crochet hook and small scissors. You never know when will you have time for crocheting, right?! Sometimes you  feel like ctocheting in the least expected moment!
No i wiadomo co w niej trzymałam - dwie włóczki, szydełko i małe nożyczki. Nigdy nie wiadomo kiedy przyjdzie ochota na szydełkowanie, prawda?
I sewed it from some of my favourite fabrics - the pastel blue and mustard yellow timber fabrics. I ordered them from the USA about a year or two ago and then I just forgot about them!
Uszyłam ją z kilku ulubionych tkanin - pastelowo niebieskiej i musztardowej z wzorem słojów. Zamówiłam je z USA jakiś rok albo dwa temu i po prostu o nich zapomniałam!
The button is from Antilight :) and the funniest thing is that I gave her this vanity bag last weekend! I really hope she likes it as much as I did :)
A guziczek jest od Antilight :) no i najśmieszniejsze jest to, że dostała tą kosmetyczkę w prezencie w zeszły weekend! Mam nadzieję, że lubi ją tak samo jak ja :)
How do you like it? And the most important question: what do you think about the fabrics which I used to sew it? It's hard to get nice fabrics in Poland (well, now it's much easier but some years ago it was almost impossible!!). Sometimes it's worth paying a bit more to buy fabrics from your dreams..!
Jak wam się podoba? No i najważniejsze pytanie: co sądzicie o tych tkaninach? Ciężko dostać ładne tkaniny w Polsce (no teraz już dużo łatwiej ale kilka lat temu to było prawie niemożliwe!!). Ale i tak czasem warto dopłacić troszkę, żeby kupić tkaniny swoich marzeń..!

Thursday, August 21, 2014

Journal with a colorful soul

About a month ago I made a notebook for a very crafty girl. She wanted a journal with a foxy cover but I had only a little piece of this fabric left.. Fortunately, she also likes dots so I made this colorful combination! This notebook has simple white pages, size A6 and it is closed by a pink elastic band :)
Jakiś miesiąc temu zrobiłam notes dla bardzo kreatywnej osoby. Chciała journal z okładką w liski ale został mi tylko mały skrawek tej tkaniny.. Na szczęście Marta też lubi kropki więc połączyłam te dwa wzory!
Notes ma zwykłe białe kartki w formacie A6 i jest zamykany na różową gumkę :)
 As you can see on the photo above I made another journal at the same time. The one on the left was for a blog friend - Mała Ichi. I really hope she likes her swap-gift!
Jak widać na powyższym zdjęciu zrobiłam też inny notes w tym samym czasie. Ten po lewej jest dla blogowej znajomej - Małej Ichi. Mam nadzieję, że wymiankowy prezent się jej podoba!
 But lets get back to the foxy journal - some time after Marta received her notebook I found on her facebook page this photo:
Ale wróćmy do liskowego journala - jakiś czas po tym jak Marta otrzymała notes znalazłam na jej facebookowej stronie to zdjęcie:
She altered the interior of the journal with stickers, printed schedules and colorful pens! It looks amazing! I love seeing when people use my notebooks and when interior is so incredibly beautiful!
Marta also told me, that she will make a post on her >> BLOG << about organising soon! Can't wait to see it - I am sure it will be very colorful and inspiring! :)
Przerobiła środek swojego journala za pomocą naklejek, drukowanych szablonów i kolorowych długopisów! Wygląda niesamowicie! Uwielbiam patrzeć jak ludzie używają moich notesów i kiedy wnętrza są takie piękne!
Marta zdradziła mi, że za niedługo pojawi się post o organizacji na jej >> BLOGU <<! Nie mogę się doczekać aż go zobaczę - jestem pewna, że będzie bardzo kolorowy i inspirujący! :)

How do change your notebooks? What's your style - clean and simple or maybe colorful and wild? I would love to see your journals! <3 p="">
A jak wy zmieniacie swoje notesy? Jaki jest wasz styl - prosty i przejrzysty czy kolorowy i szalony? Bardzo bardzo chciałabym zobaczyć wasze journale! <3 font="">


Have a nice day!
Miłego dnia!

Tuesday, August 19, 2014

Giveaway Results!

Hello everyone! Time to show you the results of the latest giveaway!
Hej! Najwyższy czas przekazać wam wyniki ostatniej rozdawajki!


To the winner: please contact me by e-mail: marysza.blog@gmail.com so we can talk about the details of your dreamed journal!
Do zwycięzcy: bardzo proszę skontaktować się ze mną e-mailowo: marysza.blog@gmail.com żeby dogadać się co do Twojego wymarzonego journala!

And to all my readers - don't worry! Another giveaway will probably be in September! So stay tuned!
A do reszty moich czytelników - nie martwcie się! Kolejna rozdawajka szykuje się najprawdopodobniej we wrześniu!

Monday, August 18, 2014

NEW! Wooden Vintage Journal!

Hello everyone! Today some exciting news! I have something completely new for you! This weekend was full of learning and.. crafty stuff! My A. made something special..
Dzień dobry! Dzisiaj mam bardzo ekscytującą wiadomość! Mam dla was coś całkiem nowego! Ten weekend był nie tylko pełen nauki.. ale też craftowania! Mój A. zrobił coś wyjątkowego..
For the first time ever.. (hope it won't be the last time too!) I am showing you the handmade Wooden Vintage Journal! It was the most challenging journal ever! Wooden elements are recycled from some old stuff. Every wooden part is shaped by hand.
Pierwszy raz w życiu.. (i mam nadzieję, że nie ostatni!) pokazuję wam ręcznie robiony drewniany, vintage'owy journal! To był najbardziej wymagający notes jaki zrobiliśmy. Drewniane elementy są z recyklingu z jakiś starych rzeczy. Każda drewniana część jest docinana itp. ręcznie.
We wanted it to look very old, so we used brown leather to attach all the elements.
Chcieliśmy, żeby notes wyglądał baaaardzo staro, dlatego do łączeń użyliśmy brązowej skóry naturalnej.
 Every edge is altered to look older.. but I won't tell you how we did it :) It's our little secret! :D
Każdy brzeg jest przerobiony, żeby wyglądał jeszcze bardziej staro.. ale nie zdradzę jak to zrobiliśmy :D
 The size of the notebook is A6 with 300 creamy pages. Its very thick - 4cm!
Wielkość notesu to A6 z 300 kremowymi stronami. Jest bardzo gruby - aż 4cm!
 I am in love with this journal. My A. wanted to make a notebook like this for a couple of years and finally he did it! It is just perfect (well, for me!) - looking so old! I would use it for a diary if I could use it myself!
Ja jestem zakochana w tym journalu. Mój A. już parę lat temu chciał zrobić notes z drewnianą okładką i w końcu się za to wziął! Jest idealny (no, przynajmniej dla mnie!) - i wygląda naprawdę staro! Gdybym miała go sobie zostawić, zrobiłabym z niego wyjątkowy pamiętnik :)

Now questions for you: Do you like it? Do you think we should make more journals like this one? And if you like it, what would you use it for?
A teraz pytania do was: Podoba wam się ten journal? Myślicie, że powinniśmy częściej takie robić? A jeśli wam się podoba, do czego byście go użyli?

Ohh.. I really hope you like it as much as I do! It looks a lot better in reality!
Ohh.. mam cichą nadzieję, że spodoba wam się tak jak mnie! Na żywo wygląda dużo lepiej!

Thursday, August 14, 2014

Life Journal - Kudowa Zdrój Trip

What do you miss the most when you are far away from home? Crafting! Even when I am few days away, I miss my sewing machine, my papers and my yarn! This may sound crazy, but this is an important part of my life.. and your's too, am I right? When I came back home yesterday, even though I was extremely tired after few hours of driving I had to make something! And I decided to make new pages in my Life Journal - this time, from our Kudowa Zdrój trip!
Za czym najbardziej tęsknię kiedy jestem daleko od domu? Za szyciem, scrapowaniem i dzierganiem! Nawet kilka dni poza domem i już mi tego wszystkiego bardzo brakuje. Może to brzmi durnie, ale to naprawdę bardzo ważna część mojego życia.. no ale w sumie waszego chyba też, mam rację? Jak wróciłam wczoraj do domu od razu musiałam coś podziałać, nawet zmęczenie po kilku godzinach jazdy mi nie przeszkodziło! Postanowiłam zrobić nowe strony mojego Life Journala - tym razem, z wycieczki do Kudowy Zdrój!
 I printed photos from each day and started playing with paper. I'm not as proud of these pages as I was of the previous ones.. they are not that colorful, but I wanted these pages to be mostly in green&white colours plus some nice forest patterns - good I still have  SODAlicious paper! They are perfect for my Life Journal!
Wydrukowałam po jedno/dwa zdjęcia z każdego dnia i zaczęłam się bawić. Nie jestem z tych stron aż tak dumna, jak z poprzednich.. nie są tak kolorowe ale właśnie chciałam żeby zielony i biały przeważały, i żeby było dużo wzorków z lasami itp. Dobrze, że jeszcze mam papiery z SODAlicious, idealnie nadały się do tych stron!
 As you can see in the photo above, I used a postcard too! I cut it half, rounded the corners and voila, I have a nice filling! I just forgot to make some space for all the tickets.. but photos were more important :D
Jak widać na powyższym zdjęciu, użyłam też pocztówki jako karty. Przecięłam w pół, zaokrągliłam rogi i voila, ładne wypełnienie! Zapomniałam tylko zrobić miejsce na bilety.. no ale zdjęcia były ważniejsze :D
 The trip itself was amazing, full of walking, beautiful views and gigantic stone walls. I visited Góry Stołowe for the fourth or fifth time and they never get boring!
Sama podróż była niesamowita, pełna pieszych wycieczek, niezapomnianych widoków i ogromnych skał. To już mój czwarty albo piąty raz w Górach Stołowych, ale nigdy mi się to miejsce nie znudzi!
 The best part was when we visited Broumovske Steny in the Czech Republic.. it was a scary and exhausting trip, but it was worth it. We saw only two people on our way.. not a very populat track, but it should be! The view from Koruna is breathtaking!
Najciekawiej było kiedy szliśmy na Broumowske Steny w Czechach.. to była dość przerażająca i wyczerpująca wycieczka, ale było warto. Spotkaliśmy na szlaku tylko 2 osoby.. niezbyt popularne miejsce, ale powinno być znane! Widok z Koruny zapiera dech w piersi!
Now it's time for hard work. I have a lot of writing fom Monday the 18th. I have to finish my B.A. thesis very fast, and I'm really terrified. I hope I will manage to finish it before the deadline. Keep your fingers crossed everyone! I hope you like my new Life Journal pages!
A teraz czas na ciężką pracę. Mam dużo pisania od poniedziałku, 18 sierpnia. Muszę skończyć moją pracę licencjacką bardzo szybko i jestem naprawdę przerażona. Mam nadzieję, że uda mi się skończyć przed terminem. Trzymajcie za mnie kciuki kochani! I mam nadzieję, że spodobały wam się moje nowe Life Journalowe strony!

Wednesday, August 06, 2014

New Fabrics Arrived!

Like in the topic of the post - my new fabrics arrived! And as a lot of you asked about wallets with cat patterns I also ordered something for you guys! This cat pattern differs from my previous one a lot, but still I think it looks cute, especially on a wallet, right? I sewed it yesterday for a friend, and can't wait to hear her opinion about it!
Jak w temacie posta - mam nowe tkaniny! Wiele osób pytało mnie o portfele z kocim motywem, dlatego też zamówiłam coś specjalnie dla was! Co prawda ten wzór różni się od poprzedniego kociego, ale mam nadzieję że wam się spodoba - jak dla mnie jest uroczy i bardzo pasuje np. na.. portfele! Wczoraj uszyłam dla znajomej właśnie koci portfel, nie mogę się doczekać aż go zobaczy!
 I also ordered new buttons - I got bored with the precious ones a bit :D This time I used a smaller and darker wooden button.
Zamówiłam tez kilka nowych guziczków - tamte drewniane chwilowo mi się znudziły :P Tym razem użyłam mniejszego i ciemniejszego drewnianego guzika :D
 I used this cat pattern fabric for the interior too. And as you can see, the whole wallet is black&white. I usually make colorful interiors but this one wouldn't look good with too much colours, right?
Jak widać środek portfela też jest bardzo koci. I co dziwne, wszystko jest zachowane w dwóch kolorach - czarny i biały.  Zazwyczaj środki robię kolorowe, ale tutaj to zupełnie nie pasowało, no nie?
 I also sewed a tissue holder from the same fabrics - nice set for a cat lady. Good thing about wallets made of fabrics is that you can wash them without any problems :) The leather ones sometimes fell apart after washing.. that's why I don't buy wallets anymore.. :P
Do kompletu uszyłam też chustecznik - idealny zestaw dla kociary! Zaletą portfeli z tkanin jest to, że można je bez problemu prać :) Wiadomo, takie rzeczy szybko się brudzą w torbach :) A skóra po wypraniu może się czasem rozlecieć.. dlatego właśnie od jakiegoś czasu nie kupuję w ogóle portfeli.. :P
I haven't been sewing lately, because we are spending a lot of time together with my A. doing nothing :P I'm glad I found some time to sew this wallet!
Mało ostatnio szyłam bo spędzam bardzo dużo czasu z moim A. na.. nicnierobieniu :P Jestem bardzo szczęśliwa, że wczoraj trochę udało mi się czasu znaleźć na uszycie tego portfeliska!

Two days ago I wrote down the recipe for my new favourite cookies (Antiligh) in my planner. This recipe is really my favourite now, and that's why I had to write it down in a special way - with a  simple drawing!
Dwa dni temu zapisywałam przepis na moje nowe ulubione ciasteczka (Antiligh) w moim plannerze. Przepis jest naprawdę jednym z moich ulubionych teraz i musiałam go jakoś hmm.. zapisać w szczególny sposób - ozdobiłam go bardzo prostym rysunkiem!
I don't remember the last time I draw something.. I need to practice it from time to time or I will forget how to do it entirely.. This sketch is simple and easy - I don't think I would be able to draw something more complicated now..
Nie pamiętam kiedy ostatnio coś narysowałam.. muszę od czasu do czasu ćwiczyć, żeby całkiem nie zapomnieć jak się to robi. Ten szkic jest akurat łatwy, myślę że z niczym bardziej skomplikowanym nie dałabym sobie rady teraz..

Oh, and I forgot to tell you about my new tutorial at ZrobiszSam! This time something for your kiddos - I am showing how to sew an easy pencil case which looks like a cloud! :)
Oj, zapomniałam wam powiedzieć o nowym tutorialu na ZrobiszSam! Tym razem coś dla waszych dzieciaków - pokazuję krok po kroku jak uszyć łatwy piórnik w kształcie chmurki! :)
If you want to try it out, click >> HERE << !
Jak ktoś chciałby to wykorzystać, to zapraszam >> TUTAJ << !

I'm leaving town for about a week tomorrow, so there won't be any posts on my blog - but, my FANPAGE and INSTAGRAM will be uptaded almost every day! Have a lovely evening! 
Wyjeżdżam na około tydzień, więc na blogu nie będą się pojawiać posty - ale jak ktoś chce być na bieżąco to zapraszam na mojego FANPEJDŻA i INSTAGRAMA :D Tam pewnie raz dziennie coś się będzie pojawiać! Miłęgo wieczoru kochani! 

Saturday, August 02, 2014

Life Journal - July

I can't believe that I made two new pages in my Life Journal so fast! I made them yesterday evening, I had a lot of fun making them. And - you won't believe it - I really look how they came out!
Nie wierzę że tak szybko zrobiłam kolejne strony mojego Life Journal'a! Zrobiłam je wczoraj wieczorem i świetnie się bawiłam robiąc je. I - nie uwierzycie - jestem naprawdę zadowolona z tego jak wyszły!
 I promised myself that I will make the signs of title (month) pages myself. This one is also made by me, very simple.. but it doesn't look that bad :)
Obiecałam sobie, że napisy tytułowe (z nazwami miesięcy) będę robić sama. Tą też zrobiłam sama, jest bardzo prosta.. ale nie wygląda jakoś bardzo źle :)
 July was full of everything! Trips, crafty stuff, reading, parties.. in short, it was quite amazing!
Lipiec był pełen dosłownie wszystkiego! Wycieczek, kreatywnych momentów, czytania, imprez.. w skrócie - był niesamowity!
 There was a lot of stuff going on and I had a little problem with using all printed photos, I really wanted to have them in my Life Journal so I decided to make a pocket! Thanks to Antilight and her video-tutorial I made a nice, simple pocket which hides three photos!
Dużo się działo i przez to miałam problem z pomieszczeniem wszystkich wydrukowanych zdjęć. Naprawdę chciałam je mieć w moim Life Journal'u więc postanowiłam zrobić kieszonkę! Dzięki wideo-tutorialowi Antilight zrobiłam ładną, prostą kieszonkę w której schowałam trzy zdjęcia!
 These pages are very colorful, I used some of my favourite cards - the cloudy one is just perfect!
Strony wyszły mi bardzo kolorowo, użyłam kilka z moich naj naj najjj ulubieńszych kart - ta chmurkowa jest idealna!
How do you like my July pages? I really can't wait to make some new ones! What a pitty that I am making them only once a month! But who knows.. maybe I will try to make it more often?
I jak wam się podobają lipcowe strony? Nie mogę się doczekać żeby zrobić jakieś nowe! Jaka szkoda, że robię je tylko raz w miesiącu! Ale kto wie.. może spróbuję je częściej robić?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...