Friday, October 18, 2013

What have I been doing lately?

What have I been doing lately? Mostly attending all my lectures at the University, weekends spending with my A., watching films and sewing (but just a bit!) and from today I'm going to spend my evenings learning french for my exam - keep your fingers crossed! It always helps! :)
Co ostatnio robiłam? Większość czasu spędzałam na zajęciach, w weekendy spotykałam się z moim A., oglądałam filmy i szyłam (ale tylko troszeczkę!) a od dzisiaj muszę się uczyć francuskiego na zaliczenie - trzymajcie kciuki! To zawsze pomaga! :)

Last journal I created was a bit complicated as you can see below. After I finished sewing it I discovered a hidden function - you can put pencils/pens behind the fabric strap (the bow is on it)! It's a very usefull thing in my opinion and it came out accidentaly! :D
Ostatni notes jaki zrobiłam jest dość skomplikowany jak widać na zdjęciach poniżej. Jak skończyłam szyć odkryłam ukrytą funkcję notesu - można wsadzać ołówki/długopisy za ten materiałowy pasek (na którym jest kokardka)! Bardzo przydatna rzecz jak dla mnie, a wyszła całkiem przypadkiem!
As you can see this notebook is quite thick, 400 rough pages, everything closed by a fabric strap and a small white button.
Jak widać notesior jest grubaśny, 400 postarzanych kartek A6, wszystko zamykane na materiałowy pasek i mały biały guzik.
 It's the second journal I made with a cover like this. The first one you can see here >>> CLICK <<<.
To już drugi taki notes, pierwszy możecie zobaczyć tutaj >>> KLIK <<<.
Tell me what you think about it! I'm thinking of doing a similar one for myself someday! Do you like it? Or maybe it's totally not in your style?
Dajcie znać co o nim sądzicie! Ja myślę o zrobieniu takiego też dla siebie kiedyś! Podoba wam się? Czy kompletnie nie jest w waszym stylu?

Oh and another VERY IMPORTANT thing (haha!) -> I fell in love with Instagram!! I know I'm very late with it, everyone is probably just bored with this application, but if someone still uses it please write me your links in the comments below! I would love to see your photos!! :D
Oo właśnie! I jeszcze jedna BARDZO WAŻNA informacja (hehe!) -> Zakochałam się w Instagramie!! Taaa wiem, że jestem opóźniona i że pewnie większości z was już się ta aplikacja znudziła, ale jeśli ktoś go jeszcze prowadzi to wpisujcie swoje linki w komentarzach pod tym postem! Z chęcią pooglądam wasze zdjęcia! :D
Here is my instagram: MARYSZKOWE :)
A tu mój instagram: MARYSZKOWE :)

Have a wondeful weekend, with lots of sun and full of people you love!
Życzę cudowneeego weekendu, słonecznego i spędzonymi z ludźmi, których uwielbiacie!
marysza

Friday, October 11, 2013

Patchwork Pillowcase Tutorial

Just wanted to share with you with some good news! Some time ago a very nice lady Anne asked me if I would like to make tutorials for Murator, more precisely for ZrobiszSam. I was REALLY in a shock, but of course I agreed! For few months I couldn't motivate myself to do this first tutorial but eventually I managed to do it! And I'm really glad how it came out! Maybe it's not perfect, but it has a lot of photos and clear instructions!
Chciałabym się podzielić z wami pewną małą nowinką! Jakiś czas temu, bardzo miła Pani Ania zapytała mnie czy nie chciałabym robić tutoriali dla Muratora, a dokładniej dla ZrobiszSam. Byłam w SZOKU! I oczywiście się zgodziłam! Przez kilka miesięcy nie mogłam się zebrać, jakoś nie miałam motywacji ale w końcu udało mi się go zrobić! I naprawdę jestem z niego dumna! Może nie jest idealny, ale ma duuuuużo zdjęć i jasne instrukcje!

If you want to sew a patchwork pillowcase like this on the photo below just click >>> HERE <<< and you'll go to my tutorial! It's only in polish version but there are so many photos that you'll know what to do even if you're not Polish!
Jeśli macie ochotę uszyć patchworkową poszewkę na poduszkę, taką jak na zdjęciu niżej po prostu kliknijcie >>> TUTAJ <<< i znajdziecie się na stronie z moim tutkiem! Jest tylko w wersji polskiej ale jakby ktoś się uwziął to ogarnie wszystko ze zdjęć!
 Can't wait to hear your opinions about the tutorial and this little pillow (yeah, I know I used extremely sweet fabrics :P). I used fabrics which I received from our lovely Sylloves  !
Nie mogę się doczekać waszych opinii o tutorialu i o tej podusi (która jest niesamowicie słodka :P). Te cudowne tkaniny dostałam od kochanej  Sylloves  !
 Below you can see how does my profile looks like one ZrobiszSam. I really like the look of that page, so simple and everything is easy to find!
Niżej możecie zobaczyć jak wygląda mój profil na ZrobiszSam. Spodobał mi się wygląd tej strony, wszystko jest przejrzyste i łatwe do znalezienia!
Hope you'll like it too and that you will stop by from time to time to look at my tutorials! :)
Mam nadzieję, że wam też się spodoba i od czasu do czasu będziecie tam zaglądać, żeby wykorzystać moje tutoriale! :)

Have a nice evening (I'm going to watch Grey's Anatomy, yeah!),
Miłego wieczoru (ja będę oglądać Chirurgów, jupi!),
marysza

Tuesday, October 08, 2013

Simple Foxy Planner

Today I would like to show you one of my new planners! Yup - it has been a long time since I made a planner! I almost forgot how to make one! Haha.. just kidding! I had a lot of fun making it! :D
Dzisiaj chciałabym wam pokazać jeden z moich nowych planerów! Taaak - bardzo długo już ich nie robiłam! Prawie zapomniałam jak się je robi! Hehe.. nie no, tylko żartuję! Miałam sporo zabawy przy nim! :D
 It looks similar to all notebooks with separating cards that I made. Simple foxy cover, 5 colorful cards, elastic band for closure and a place for a pen/pencil.
Jest bardzo podobny do moich poprzednich notesów z zakładkami. Zwyczajna liskowa okładka, 5 kolorowych kart, gumka na zamknięcie i miejsce na długopis/ołówek.
 The interior is made of a wonderful yellow, flowery fabric which I received from Syl ♥ 
Środek okładki jest ze ślicznej tkaniny w kwiatuszki, którą dostałam od Syl ♥ 
 As you can see I made some photos with flowers.. well I know that flowers have almost nothing in common with a journal or notebook.. but I was so much in love with these delicate pastel pink carnations, which I received from my granny as a little birthday gift, that I just couldn't resist!
Jak widać porobiłam troszkę zdjęć z kwiatkami.. taaa wiem, że kwiatki nie mają prawie nic wspólnego z notesami czy journalami.. ale tak strasznie spodobały mi się te delikatniutkie pastelowo różowe goździki, które dostałam od babci na urodziny, że nie mogłam się powstrzymać!
Oh! And here is also a big tray with one of my favourite Ikea patterns - woodgrain! I had some fabric with this pattern and then my friends bought me this tray! Love it (contrary to my friends, who think it's really awful :P)!
Oo! A tu na zdjęciach widać duuużą tackę z jednym z moich ulubionych wzorków z Ikea - słoje! Miałam troszkę tkaniny z tym wzorkiem i przez to znajomi postanowili mi ją kupić! Uwielbiam ją (w przeciwieństwie do moich znajomych, którzy uważają, że jest obleśna :P)!

Hope you liked to see a planner after a looong break! I still don't now what to do with it! Haha :))
Mam nadzieję, że spodobał wam się planner po takiej długiej przerwie! Wciąż nie wiem co z nim zrobić! Hehe :))

Have a nice day (yaay! the sun is back!),
Miłego dnia (jupi! słoneczko wróciło!),
marysza

Friday, October 04, 2013

Modified Tote Bag

Last Friday I decided to sew a bag which I can take to the Craftshow.. I needed a very big and safe one (I'm obsessively scrared of thefts!!).  I thought that I can sew a simple tote bag because they are very comfortable and they can fit A LOT of crafty stuff!
W zeszły piątek postanowiłam uszyć torbę, którą mogłabym zabrać na Craftshow.. Potrzebowałam wielkiej i bezpiecznej torby (obsesyjnie boję się, że mnie okradną!!). Pomyślałam, że mogę uszyć najzwyklejszą torbę tzw. 'zakupową' bo są bardzo wygodne i mogą pomieścić bardzo dużo pierdół!

I used my favourite vintage panels, this time the Sewing Machine Panel for the front, and the Telephone Panel for the back. 
Użyłam moich ulubionych panelów vintage, tym razem panel z maszyną do szycia na przód a z telefonem na tył.
I still have a mess in my fabrics after moving in to the new house, and I found only one nice fabric in the appropriate size! But I really like how it turned out!
Ciągle mam wielki bałagan w tkaninach jeszcze po przeprowadzce i udało mi się znaleźć tylko jedną tkaninę w odpowiednim rozmiarze, która w miarę pasowała. Ale po skończeniu naprawdę podoba mi się jak wyszło!
As you can see I have two zippered pockets inside. One small for a phone and e.g. keys.
Jak widać ma dwie zasuwane kieszonki w środku. Jedna mała na telefon i np. klucze.
 And the second one VERY big for my wallet and other important stuff. This way I won't have to look for my phone and wallet every time I will need them!
I druga BARDZO duża na mój portfel i inne ważne rzeczy. Dzięki temu nie będę musiała ciągle szukać telefonu i portfela za każdym razem jak będę ich potrzbować!
 It has a perfect size to fit all kinds of scrapbooking papers (30x30cm) so I didn't have to carry another, useless shopping bag! :P
Ma idealne wymiary, żeby pomieścić różne scrapowe papiery (30x30cm) więc nie musiałam nosić dodatkowej siatki! :P


What do you think about this bag? Do you prefer simple bags like this or more complicated and more decorated ones?
Can't wait to hear your opinions! :)
I jak wam się podoba? Wolicie takie proste torby czy jakieś bardziej skomplikowane? Z niecierpliwością czekam na wasze opinie! :)

Keep calm and craft on!
marysza

P.S. If you didn't see the previous post, click here!
P.S. Jeśli nie widzieliście poprzedniego posta to zapraszam tutaj!

Tuesday, October 01, 2013

Firmoo Sunglasses Review No3

As I promised about a month ago on my facebook page it's time for a new Firmoo glasses review! I received this pair few months ago but my lovely photograph Bee was not in town and I really believe only her lens!
Tak jak obiecałam około miesiąca temu na moim facebooku - czas na nową recenzję okularków z Firmoo! Dostałam tą parę kilka miesięcy temu ale mojej kochanej Pani fotograf Bee nie było w mieście a ja tylko jej powierzam takie zadania!

Every time we go for a little amateur photo shoot we have a little adventure.. this time we decided to go to a very beautiful, historic cement plant.. It is an enormous building which is extremely interesting and beautiful but it turned out that it is now secured and we can't go in where we wanted. So Bee made just a few photos in not the most interesting places.. but it was still worth it!
Za każdym razem jak wybieramy się na nasze amatorskie sesje foto mamy jakieś małe przygody.. tym razem zdecydowałyśmy się odwiedzić przepiękną, zabytkową cementownię.. Jest to ogromny budynek, który jest niesamowicie interesujący i naprawdę przepiękny.. ale okazało się, że jest teraz tam ochrona i nie mogłyśmy iść tam gdzie chciałyśmy. No więc Bee zrobiła tylko kilka zdjęć i to nie w najciekawszych miejscach.. ale i tak było warto!
My grandmother always asks me why do I have so big glasses.. well, I have no idea why - but I just love big ones! It's not a shame to wear glasses so they should be some kind of visible decoration, don't you think?
Babcia zawsze mnie pyta z wyrzutem czemu noszę takie wielkie okulary.. nie wiem czemu ale uwielbiam takie! Przecież to nie wstyd nosić okulary więc powinny być jakiegoś rodzaju widoczną ozdobą, prawda?
This ones are very colorful as you can see.. the front is black BUT on the other side they have three colours - green, pink and yellow! The best part is that this pink colour isn't very bright so they do not disturb you when you are wearing your glasses.
Jak widać te są bardzo kolorowe.. przód może i jest czarny ALE po drugiej stronie mają trzy kolorki - zielony, różowy i żółty! A najlepsze jest to, że ten róż nie jest bardzo jasny i dzięki temu nie przeszkadza jak mam je na nosie.
And they fit to almost all clothes!
I pasują prawie do każdego ciuszka!
I'm really glad I picked these pair over a lot of black ones (I have two dark pairs already!).
Jestem naprawdę zadowolona, że wybrałam tą parę zamiast jakiejś czarnej (mam już dwie pary takich ciemnych!).
This pair is also very thick and solid - firmoo didn't let me down also this time!
Okularki są grube i solidne - firmoo po raz kolejny mnie nie zawiodło!
 I also received some stuff for repairing them (just in case) and a really nice, shockproof case - not a simple plastic one but a really heavy one! And as you know this feature is very important in a woman's bag!
W komplecie dostałam też takie małe cosie do naprawdy okularów (tak w razie czego) i bardzo fajne, porządne etui - nie takie zwykłe plastikowe, ale naprawdę grubaśne! A jak wiadomo to bardzo ważna cecha w babskiej torbie!
If you are planning to buy a new pair of glasses, consider Firmoo.com - even if you are from Poland. The shipping takes literally few days, and they are not that expensive comparing to polish optic stores (oh, and they also have promotions like the first pair is free!).
Jeśli planujecie zakup nowej pary okularów, weźcie pod uwagę Firmoo.com - nawet jeśli jesteście z Polski. Wysyłka zajmuje dosłownie kilka dni i w cale nie są aż takie drogie porównując do polskich sklepów (oh, i mają też promocje, że pierwsza para jest gratis!).

And the best part is that Firmoo.com ogranises giveaways very often on their fanpage! So if you are still not convinced to online shopping, try to participate and maybe you will be the lucky one!
I co najlepsze - Firmoo.com bardzo często organizuje rozdawajki na swoim fanpage'u! Więc jeśli wciąż nie jesteście przekonani do zakupów w internecie, bierzcie udział w rozdawajkach i może wam się uda!

And let me know do you like my pair of glasses and of course what do you think about these photos!
I dajcie mi znać czy podobają wam się moje nowe okularki i co myślicie o tych wszystkich zdjęciach!

Glasses from: firmoo.com
Photos by: Beata Machowicz

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...