Monday, April 29, 2013

April Showers Bring Mayb Flowers

We have a new challenge at Art-Piaskownica.. and it's all about rain! Perfect choice for yesterday's weather (and today's a bit too). I have to admit I like raing, but the one that is quite warm and refreshing during spring and summer. Inspired by the photo one of us picked I decided to sew a happy rain drop. I hope it will bring only warm rain!!
Nowe wyzwanie na naszym piaskownicowym blogu.. bardzo deszczowe wyzwanie! Idealny wybór na wczorajszą pogodę (no i na dzisiejszą troszkę też!). Sama desz bardzo lubię, ale mówię o tym ciepłym, świeżym deszczu, który jest wiosną lub latem. Zainspirowana zdjęciem które jedna z nas wybrała postanowiłam uszyć kropelkę! Mam nadzieję, że ta kropelka przyniesie tylko cieplutki deszcz!! :)
The rain drop's face is quite happy as you can see :P. Yes I know that eyes are crooked, but it was a super fast project and I didn't measure anything!
Kropelka  ma całkiem zadowoloną minkę jak widać :P Taaak wiem, oczy są krzywe, ale to był mega szybki projekt i nic nie mierzyłam!
I also wanted to show you my favourite wall in my room. My grandmother says it looks like in an indian cottage.. put obviously she is exaggerating!! I found this fabric a long time ago in a second hand. I knew some day I will hang it!!
Chciałam wam też pokazać moją ulubioną ścianę w pokoju. Moja babcia mówi, że wygląda jak urwana z jakiejś indiańskiej chatki.. ale wiadomo, że przesadza!! Znalazłam tą cudowną tkaninę daaaaawno temu w lumpeksie. Wiedziałam, że w końcu ją kiedyś powieszę na ścianie!!

I hope you will have a looovely long May weekend! I'm leaving town to the countryside with my A. Yay!
Mam nadzieję, że będziecie mieć cudoooowny długi weekend majowy! Ja wyjeżdżam z moim A. na wieś. Jupi!
marysza

Monday, April 22, 2013

Envelope Boom

I don't know if you have noticed, but there is an envelope boom on foreign blogs. A lot of people are making all kinds of cluthes, vanity bags, pencil cases, glasses cases etc. with an envelope shape. Of course I couldn't resist and eventually I made a few as well! :)
Nie wiem czy zauważyliście, ale jest moda na różnego rodzaju materiałowe koperty na zagranicznych blogach. Wiele osób robi torebeczki, kosmetyczki, piórniki, pokrowce na okulary itp.. w kształcie kopert. Oczywiście nie mogłam się oprzeć i też zaczęłam je robić! :)
Here you can see 3 envelopes I made (all three in March because now I don't have time for anything!). Every single one is used for something else. The grey one is for my new art-journal, the yellow-leather one is for all kind of stuff from my desk which don't have their place and the blue one is for my savings (I don't know if you have it similar, but when I have money on my bank account I just spend it with the speed of light!).
Te 3 koperty widoczne na zdjęciach (wszystkie zrobione w Marcu bo teraz na nic czasu nie mam!). Każda służy do czegoś innego. Szara to ubranko na mój nowy art-journal, żółta-skórzana na różne pierdoły z mojego biurka, które nie mają swojego miejsca, a ta niebieściutka na moje malutkie oszczędności (nie wiem czy macie podobnie, ale jak ja mam pieniądze na koncie bankowym to wydaje je z prędkością światła!).
The blue one is the latest one, and I have to admit (again) that I'm not at all satisfied with it.. everything is crooked and looks like I just started learnin how to sew! Ehh..! The signs on the back are made with the Sharpie Fabric Markers - I really can recomment them :)
Niebieska jest najnowsza i musze przyznać (znowu) że w ogóle nie jestem z niej zadowolona.. wszystko jest krzywe i wygląda jakbym się pierwszy raz za szycie brała! Ehh..! A różne znaczki itp. robione Markerami do Tkanin firmy Sharpie - szczerze polecam :)
Oh and it's closed by a little metal nap and it has a small green heart sewn inside.. just a little happy and optimistic accent! :)
O właśnie i zamykana jest na malutką metalową napę i ma malutkie serduszko w środku.. taki malutki wesoły i optymistyczny akcencik :)
I am also planning to sew a cluth with an envelope shape, but I have really a lot of work now so I will probably do it in the end of June.. I miss sewing so so much *_*
Mam zamiar uszyć też kopertówkę w kształcie koperty (ale odkrywcze!) ale jestem tak zawalona robotą teraz, że pewnie dopiero w czerwcu się za to wezmę.. aahhh tęsknię za szyciem *_*

I am so sorry for my poor blogging lately! I'll make up for it during summer holidays! :)
Przepraszam za moje kiepskie blogowanie ostatnio! Porpawię się w wakacje na pewno! :)

Best wishes,
cieplutkie pozdrowienia,
marysza

Thursday, April 18, 2013

New Firmoo Glasses Review!

I know I'm not doing many crafty things lately, but it's all because of my studies! I will make up for it in July! But I still have something interesting to show you today! Remember the Firmoo Glasses Review? Well, I am here today to show you my brand new Firmoo Glasses!
Wiem, że ostatnio mało 'tworzę', ale to wszystko przez moją uczelnię! Nadrobię wszystko w licpu! Tak czy siak, mam też coś interesującego dla was dzisiaj! Pamiętacie moją recenzję okularów Firmoo? Dzisiaj chciałabym wam pokazać moje nowiutkie okularki z Firmoo! :)
 The last time I made a review, I had 'fashion' glasses. Ones with simple lenses - because my sight was perfect. This time it's a bit different. During the last 6 months my sight got worse - a lot. And now I have to wear glasses for vision correction - which really isn't THAT bad, because I like glasses!
Ostatnio sprawdzałam 'modowe' okularki, takie ze zwykłymi szkiełkami - miałam wtedy idealny wzrok. Teraz jest troszkę inaczej. Przez ostatnie 6 miesięcy mój wzrok się pogorszył (jak dla mnie bardzo). I teraz muszę nosić okularki korekcyjne - co w sumie nie jest AŻ takie straszne, bo lubię okulary!
 As you can see I like quite big and dark frames, glasses are also a bit as a jewellery for me :) This pair is perfect! They match to everything! Look equally good with 'smart' and casual clothes.
Jak widać lubię całkiem duże i ciemne oprawki, okulary to też swego rodzaju biżuteria dla mnie :) Ta para jest idealna! Pasują do wszystkiego! Wyglądają tak samo dobrze do eleganckich jak i luźnych ubrań.
 These frames are very thick and solid and have really a beautiful shape!
Oprawki są grube i solidne i mają naprawdę cudowny kształt!
I also received some stuff for repairing them (just in case) and a really nice case (not a fabric one - which you get in most of the optic stores, but really safe ones).
Dostałam też trochę rzeczy do naprawy okularów (tak w razie czego) i ładny futerał (nie materiałowy - jak to dają w większości sklepów optycznych, tylko bezpieczny).
First I thought that it will be really hard to order glasses online, but in the end I have to admit it is ridiculesly easy! If you are planning to buy a new pair of glasses, consider Firmoo.com - even if you are from Poland. The shipping takes literally few days, and they are not that expensive (oh, and they also have promotions that the first pair is free!).
Na początku myślałam że trudno będzie zamówić okularki w sklepie internetowym, ale w końcu muszę przyznać, że cały ten proces jest śmiesznie prosty. Więc jeśli planujecie kupno nowych okularów, weźcie pod uwagę firmoo.com - nawet jeśli jesteście z Polski. Wysyłka nie jest aż tak droga a wysyłka zajmuje dosłownie kilka dni (oh, i firmoo ma też promocje, ze pierwsza para okularów jest za darmo!).

And the best part is that Firmoo.com ogranises giveaways very often on their fanpage! So if you are still not convinced to online shopping, try to participate and maybe you will be the lucky one! 
I najlepsza rzecz - Firmoo często organizuje rozdawajki na swoim fanpage'u! Jeśli nie jesteście przekonani do kupowania w sklepach internetowych, to weźcie udział - może wam się poszczęści!
I love making glasses reviews.. why? Because my lovely friend Beata makes wonderful photos! And doing them is usually a loooot of fun :D
Uwielbiam robić recenzje okularów.. dlaczego? A no dlatego, że moja Beata robi wspaniałe zdjęcia! I zazwyczaj robienie ich to kuuupa zabawy - polecam! :D

Glasses from: firmoo.com
Photos by: Beata Machowicz

Sunday, April 07, 2013

Envelopes Everywhere!

 Few days ago we posted a new challenge at art-piaskownica.
My newest 'recipe' challenge is all about arrows, leather, metal and markers. Four simple things usually very easy to ind at home. This challenge is inspired by the Arrow Bag I sewed the other day. This time I decided to make something using furniture-covering leather. I just had some scraps from it, but one particular piece was perect for a small envelope!
Kilka dni temu wrzuciłyśmy nowe wyzwanie na art-piaskownicy.
Mój najnowszy przepis jest o strzałkach, skórze, metalu i pisaczku. Czter rzeczy, które dość łatwo znaleźć w naszych domach. Przy wymyślaniu przepisu zainspirowałam się Strzałkową Torbą, którą niedawno uszyłam. Postanowiłam zrobić coś używając skóy obiciowej. Miałam tylko skrawki, ale jeden kawałek był idealny na małą kopertę!
I usually don't sew leather because I can't handle it with my sewing machine (yet!). But this time with a loooot of patience, I managed to sew together two very thick pieces! Arrows which you can see on the front are also from furniture-covering leather.. and they are glued! Oh and it is also the first time when I used this titlle metal thingies for closure (I have no idea how are they called in english!!).
Zazwyczaj nie szyję nic ze skóry bo po prostu nie potrafię, ja i moja maszyna nie radzimy sobie z nią (jeszcze!). Ale tym razem, z wieeeelką dawką cierpliwości, udało mi się połączyć dwa grubaśne kawałki skóry! Strzałki to też kawałki skóry obiciowej, przyklejone klejem Magic. I to jest też pierwszy raz jak użyłam nap!
 And what about the marker?? Well in the interior, I wrote 'it's a lovely day' - just to make everyone smile, when they open it! I still have no idea what to do with it. It's small but it can easily fit my every-day make-up stuff, photos or other things :)
A co z pisakiem??W środku, zrobiłam napis 'to cudowny dzień' - żeby każdy kto otworzy kopertę uśmiechnął się! Jeszcze nie wiem co z nią zrobić. Jest mała ale spokojnie mieści moje codzienne przybory do makijażu, zdjęcia albo inne pierdoły :)
This envelope is very simple as you can see, but still I have to admit I like it! What do you think about it?? What would you do with this little envelope-something?
Ta koperta jest bardzo prosta jak widać, ale tak czy siak bardzo ją lubię! Co o niej myślicie? Macie może jakieś pomysły co zrobić z tym koperto-cosiem?

P.S. I also sewn two other envelopes from this pattern, both from fabric.. but of course I forgot to make quite good photos of the first one, and the second one I will show you after the 15th April (still don't know if it is worth showing :p)
P.S. Uszyłam też dwie inne koperty z tego wzoru, ale oczywiście zapomniałam zrobić zdjęć pierwszej, a drugą mogę wam pokazać dopiero po 15 kwietnia (ale jeszcze nie wiem czy w ogóle warto ją pokazywać :p)

EDIT 07 April 2013
Forgot to show you what I am working on. It's one of these Projects Half Done (PhD!) I started it over a month ago and I'm stuck. The worst thing is that I'm out of some fabrics.. I don't know if I should finish it the way it is now, or make it bigger?! Uhh..
Edytowane 07 kwietnia 2013r. - Zapomniałam wam pokazać nad czym też pracuję. To jeden z tych projektów, które w połowie się zostawia.. Zaczęłam to coś ponad miesiąc temu i utknęłam. Najgorsze jest to, że skończyły mi się niektóre tkaniny.. Nie wiem czy mam to zostawić takiej wielkości czy zrobić większe?! Uhh..
Any ideas what to do with it?? Make it bigger or leave it this way??
Macie jakieś pomysły? Przedłużać czy zostawić tak jak jest??

Please winter go away! As far as you can!
Proszę zimo odejdź! Jak najdalej stąd!
marysza

Monday, April 01, 2013

Colour Explosion!

Today I would like to show you one of my favourite notebooks from the past month! I have to admit I made quite a lot of journals, but most of had simple covers. But this one is really special! A lot of colours and nice patterns.. dots, stripes, woodgrain and our beloved typewriter! :)
Dzisiaj chciałam wam pokazać jeden z moich ulubionych notesów z zeszłego miesiąca! Muszę przyznać, że sporo notesów zrobiłam w marcu, ale większość miała nieskomplikowane okładki. Za to ten notes jest naprawdę wyjątkowy! Eksplozja kolorów i fajnych wzorków.. kropek, pasków, słojów drewna i naszej ukochanej maszyny do pisania! :)
As you can se on the photo above this journal is a real GIANT. It has 300 colorful pages A5, plus separatin cards and a thick cover closed by an elastic band.
Jak widać na fotce wyżej, ten journal jest GIGANTYCZNY. Ma 300 kolorowych stron rozmiaru A5, karty rozdzielające i grubą okładkę zamykaną na gumkę elastyczną. 
 The cover is longer than usually.. it has a special flap on the right, it works like a double closure.
Okładka jest dłuższa niż zazwyczaj.. ma specjalną klapkę po prawej, która działa jak drugie zamknięcie.
I also sewed a very similar cover to this one but in more toned colours. I just need to finish it, it will probably be my April's favourite! :)
Uszyłam też baaardzo podobną okładkę tylko w bardziej stonowanych kolorach. Troszkę wolnego czasu potrzebuję, żeby skończyć i pewnie zostanie moim kwietniowym ulubieńcem :)
And what is your opinion about this lovely giant?? Do you like it as much as I do? Maybe it's a bit too colorful for you? I would love to read your thoughts about it! :)
A jakie wy macie zdanie o tym uroczym bydlaku?? Podoba wam się tak jak mnie, czy raczej jest zbyt kolorowy? Z przyjemnością poczytam co wy macie do powiedzenia o nim! :)

I wish the real spring will come soon here,
Ahh.. chciałabym, żeby prawdziwa wiosna się w końcu tutaj zjawiła,
marysza

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...