Monday, July 25, 2016

Olaf The Grizzly Bear

Look what I've made last week! Another plush toy from the Przytulanki Szmacianki book!
Patrzcie co zrobiłam w zeszłym tygodniu! Kolejny projekt z książki Przytulanki Szmacianki!

This time the project was Olaf, the polar bear - unfortunately, the only fur-like fabric I had was dark, so my bear isn't a polar one, but a grizzly one!
Tym razem projekt nazywał się Biały niedźwiedź Olaf - niestety, jedyna tkanina futerko podobna, którą miałam była ciemna, więc u mnie miś nie jest polarny, to grizzly!


 This time I made it just like it was written in the book - this project was so much fun! I decided to make him look a bit like a vintage toy, that's why I used this orange fabric. I really love how it came out! It looks cute, don't you think?
Tym razem trzymałam się wytycznych z książki - ten projekt sprawił mi mnóstwo radości! Postanowiłam nadać tej maskotce trochę vintażowy wygląd - i właśnie dlatego użyłam tej pomarańczowej tkaniny. Naprawdę podoba mi się jak wyszło, a wy co sądzicie?


 It's the second project I made from the book. I decided to make 7 more :)
To już drugi projekt z tej książki. Mam w planach zrobienie jeszcze 7 takich zabawek :)


 I've showed you the Greedy Foxy in >> THIS << post :)
A Liska Chytruska pokazałam wam w >> TYM << poście :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

And here.. a little sneak peek of my new project! I'll show you what I made in another post in a few days :)
A tutaj.. mała zajawka następnego projektu! Pokażę wam co wykombinowałam w następnym poście za kilka dni :)


Let me know what do you think about Olaf!
Dajcie znać co myślicie o Olafie!

marysza

Friday, July 22, 2016

Something For a Yarnoholic

I'm sewing A LOT this week! I've just finished another Yarn Project Organiser for a blog swap with Aidendecou! I love Aiden's yarn projects and the fact that she reads during crocheting - amazing, right?!
W tym tygodniu DUUUŻO szyję! Właśnie skończyłam szyć kolejny Organizer Robótkowy na wymiankę blogową z Aidendecou! Uwielbiam projekty Aiden i to, że szydełkując czyta książki! Niesamowite, prawda?!

Here is the organiser I made for her:
Organizer, który dla niej uszyłam:
It is made from a very delicate fabric. It has a lot of space for yarn, crochet hooks, some papers, pens, scissors, etc.
Jest zrobiony z bardzo delikatnej tkaniny. Ma pełno miejsca na włóczki, szydełka, jakieś papierki, długopisy, nożyczki, itp.
This time I used a different kind of elastic band - this one is thinner. I hope it will be a long lasting band.
Tym razem użyłam innej gumki - ta jest cieniutka. Mam nadzieję, że będzie równie wytrzymała.
The button is vintage-looking, I made it two years ago if I remember correctly :)
Guziczek jest troszkę vintage, zrobiłam go jakieś dwa lata temu jeśli dobrze pamiętam :)
Can you see the crochet shawl on the right? It's what I got from Aiden as the swap gift - I love it! The colours look better in reality, and it's so delicate! Thanks Basia!
Widzicie tą piękną chustę po prawej? Właśnie ją dostałam od Aiden jako wymiankowy prezent - uwielbiam! Kolory są dużo lepsze na żywo, chusta jest bardzo delikatna! Dziękuję Basiu!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

And here is a little sneak peek of the second project from the book Przytulanki Szmacianki!
A tutaj mała zajawka następnego projektu z książki Przytulanki Szmacianki!
I will show you this plush toy next week! :D
Pokażę wam tego pluszaka w przyszłym tygodniu! :D

Tuesday, July 19, 2016

New Design Team!

Great news everyone! I'm joining Family Portraits' Design Team!
Świetna wiadomość! Zostałam częścią zespołu projektowego Family Portraits!


 I'm so happy - the DT will be my motivation to work on my Life Journal regularly.
Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu - DT będzie ogromną motywacją, żeby regularnie pracować nad moim Life Journalem.

I've already made some pages about June, and I would like to show you my new, messy album today!
Już zrobiłam parę stron czerwcowych i właśnie chciałabym je wam dzisiaj pokazać w moim bałaganiarskim albumie!

Why am I not working on my previous PL album? Well, it was too big for me. It's really difficult for me to fill so much space in less than... 4 hours! When I received the smaller album (6x8") I knew this one is perfect for me - and even the simple A5 sleeves didn't frighten me as you can see :)
A czemu już nie używam mojego poprzedniego albumu? Szczerze mówiąc, był dla mnie po prostu za duży. To naprawdę trudne wypełnić taką wielką przestrzeń w mniej niż.. 4 godziny! Jak otrzymałam mniejszy album (6x8") od razu wiedziałam, że jest dla mnie idealny! I nawet nie przestraszyłam się zwykłych koszulek A5 :)
 I tried to keep my pages clean and simple, but it's just not my style. I'm always soooo messy and I, well, puke rainbows - seriously. I just cannot live without a mixture of colours surrounding me in EVERY SINGLE THING I own. Do you have similar 'problems' :D?
Próbowałam, naprawdę próbowałam utrzymać moje strony w stylu clean & simple ale no to po prostu nie jest dla mnie. Od zawsze byłam bałaganiarą, i.. rzygałam tęczą  - serio. Nie mogę normalnie funkcjonować bez otaczających mnie kolorów we WSZYSTKICH rzeczach, które posiadam. Też macie podobne 'problemy' :D?
 I decided to use all my PL sleeves, even the simple A5 ones. I will use them for the beginning of each month.
Postanowiłam używać wszystkich rodzajów koszulek - nawet tych najzwyklejszych A5. Będę je wykorzystywać do odznaczania początku każdego miesiąca.
 As you can see the week signs are made just with a simple brushpen and there are a lot of photos in every sleeve. More photos = less writing!
Jak widać, napisy week są pisane prostym brushpenem i jest sporo zdjęć w każdej koszulce. Więcej zdjęć = mniej pisania!
 And some details.. :)
No i kilka szczegółów.. :)
So, how do you like my new album?
No i jak, może być ten mój album?

Which Project Life albums do YOU prefere? 12x12, 6x8 or smaller?
A wy jakie wolicie albumy? 12x12, 6x8 czy jeszcze mniejsze?

marysza

Friday, July 15, 2016

Greedy Foxy

Everyone knows that I just love foxes, right? It's not that I'm obsessed with them, I just love the pattern.
Wszyscy wiedzą, że kocham lisy, prawda? To nie tak, że mam obsesję, ja po prostu uwielbiam wzory z lisami.

I had bought a book with 50 plush toy projects from scaps last year, and I decided to sew something from it yesterday. The choice what to make first was simple - the Greedy Foxy! I want to make about 10 more projects from this book.
W zeszłym roku kupiłam książkę 50 Projektów Zabawek z Resztek i w końcu postanowiłam wczoraj coś z niej uszyć. Wybór był prosty - zaczęłam od Liska Chytruska! Jeszcze mam zamiar zrobić około 10 projekcików z tej książki.


This toy seems to be a very simple project, right? Well, it is. But it took me some time to finish it, it's quite difficult to work with such small fabric pieces for me.
Lisek wydaje się bardzo prosty, prawda? No, jest. Ale zajęło mi sporo czasu skończenie go, takie małe elementy zawsze sprawiają mi problemy.


The project isn't 100% identical to the one in the book. I didn't copy the pattern but drew it myself, I added a pocket and got rid of the tail (yup, I had sewed it and then I cut it off cuz it looked.. ridiculously).
Projekt nie jest w 100% identyczny do tego z książki. Nie przerysowałam wzoru, narysowałam na osobnej kartce sama, dodałam kieszonkę i pozbyłam się ogona (tak, najpierw wszyłam ogon, potem go obcięłam bo wyglądał.. absurdalnie).


Do YOU like sewing such simple plush toys?
A wy? Lubicie szyć takie proste zabawki?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

And now a sneak peek of my balcony full of flowers! It's the first year I have these little blue flowers (Lobelia) and I have to admit it, I'm in love!
A teraz mała zajawka mojego balkonu pełnego kwiatów! Pierwszy raz mam te małe niebieskie kwiatuszki (Lobelia Zwisająca) i jestem w nich szczerze zakochana!


And hello from Lunar! As you can see he doesn't like when I'm reading.. I should have been playing with him, not just sitting and doing nothing!
I pozdrowienia od Lunara! Jak widać, nie lubi jak siedze i czytam.. Powinnam się z nim bawić a nie siedzieć i nic nie robić!


Have a nice weekend everyone!
Bawcie się dobrze w najbliższy weekend!
marysza

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...