Tuesday, March 26, 2013

Hearty Notebook and a Craft Fair

I made a few new notebooks for the craft fait I had on the last Saturday at Sosnowiec. Here is the Hearty one which I really really like. Simple patterns are sometimes the best. Like this good old heart! :)
Zrobiłam kilka nowych notesów na targi rękodzieła, które miałam w zeszłą sobotę w Sosnowcu. Dzisiaj pokażę wam serduszkowy - uwielbiam go! Proste wzory są czasem najlepsze, tak ja to stare dobre serducho! :)
 The notebook has 400 creamy pages A6. The creamy pages have better quality than the white ones.
Notes ma 400 kremowych stron A6. Kremowe kartki mają lepszą jakość od tych zwykłych białych.
How do you like this simple pattern solution? :)
Jak wam się podoba to proste wzorkowe rozwiązanie? :)

 Today I also wanted to tell you something about my last craft fair! :) Maybe it wasn't a big success because don't many people knew about this event, but still we (me and my two friends) had a nice time!
Chciałam wam też poopowiadać troszkę o moich ostatnich targach rękodzieła! :) Może same targi nie były wielkim sukcesem, bo niezbyt dużo osób wiedziało o tym wydarzeniu, ale my (ja i moich dwóch kochanych znajomych) i tak spędziliśmy ten czas bardzo miło!
 My stand was quite big, we were so lucky to get a couch, two lamps and a lot of space! Lucky - because we were a bit late, of course..! :)
Moje stoisko było całkiem spore, mieliśmy ogromne szczęście że dostaliśmy dużą kanapę, dwie lapmy i masę miejsca! Szczęściarze - bo oczywiście byliśmy troszkę spóźnieni..! :)
As you can see I had for sale few pillowcases, notebooks, index covers, tissue covers, vanity bags, some other stuff and even old books I wanted to get rid of! :)
Jak widać miałam do sprzedania kilka poszewek, notesów, okładek na indeksy, chusteczników, kosmetyczek, innych pierdół i nawet starych książek, których chciałam się pozbyć! :)
 Below you can see me and Matthew! I wish I had some photos with Beata, but unfortunately Matthew was too busy with atracting clients to take a photo of us! Hehe :)
Poniżej ja z Mateuszem! Szkoda, że nie mam żadnych zdjęć z Beatą, ale niestety Mateusz byl zbyt zajęty przyciąganiem klientów, żeby strzelić nam kilka fotek! Hehe :)
 I hope that from now on I will participate more often in this kind of craft fairs! You don't have to sell a lot to have a good time! :)
Mam nadzieję, że od teraz będę częściej uczestniczyć w tego typu targach! Nie trzeba dużo sprzedawać, żeby dobrze się bawić! :)

Have a lovely week,
Cudownego tygodnia życzę,
marysza

Friday, March 22, 2013

'Arrow' Bag

Our lectures at the University were called off yesterday - so of course, I started sewing! First I didn't really have the mood for sewing (this winter is killing me) but eventually I pulled myself together and took out the sewing machine! I started sewing some stuff for the upcomming craft fair.. but I really wanted to sew something for myself.. sooo I started drawing a simple project of a bag!
Wczoraj odwołali nam zajęcia.. więc ja oczywiście szyłam! Na początku w ogóle nie miałam nastroju na szycie (zima mnie dobija) ale w końcu wzięłam się w garść i wyciągnęłam maszynę! Zaczęłam szyć okładki na indeksy na zabliżające się targi rękodzieła.. ale tak strasznie chciałam w końcu coś dla siebie uszyć.. więc zaczęłam rysować prosty wzór na torbę!
 As usually I'm not fully satisfied with how it came out, but I really like that I used some leather from my old bag (recycling!) and that I sewed an arrow on the flap :)
Jak to często bywa, nie jestem z niej całkiem zadowolona, ale cieszę się, że w końcu użyłam skórę ze starej torby (recykling!) i że wyszyłam strzałkę na klapie :) 
The bag is quite big, you can easily fit there the A4 format.
Torba jest całkiem spora, z łatwościa wchodzi format A4.
Inside, two small pockets - one with a zipper and one without :) There is also a zipper to open the main panel of the bag - I feel safer when I have 1000 zippers in a bag :p
W środku, dwie małe kieszonki - jedna z zasuwakiem druga bez :) Żeby dostać się do głownego panelu torby też trzeba odsunąć suwak - czuję się bezpieczniej jak mam tysiąc w torbie :P
At the bag - as always - a special big pocket for a book. It's very handy :)
Z tyłu torby - jak zwykle - specjalna duża kieszeń na książkę. To bardzo wygodne rozwiązanie :)


Well, what do you think about my new bag? Do you like it? Would you change something about it? I would love to hear your opinions (all of them!). The weirdest thing about this bag is that it took me 3h to make it - quite short time as for me! But that is also the reason why is it so crude! But I like this pattern and I'm saving it for a next bag!

I jak, co myślicie o tej torbie? Podoba wam się? Jest coś co byście zmienili w niej? Chciałabym usłyszeć (przeczytać) wasze opinie (wszystkie!). Najdziwniejsze jest to, że zrobienie tej torby zajęło mi tylko 3h - jak na mnie to całkiem krótko! Ale to też pewnie powód dla którego jest tak niedopracowana.. ale wzór mi się podoba i zostawię go sobie na następną torbę!

Have a nice and WARM day,
Życzę miłego i CIEPŁEGO dnia,
marysza

Tuesday, March 19, 2013

Beads and typewriters!

 The newest Craft Challenge at Art-Piaskownica is all about beads.. I have to admit that Antilight came up with a pretty difficult challenge for me. I don't use beads, and I didn't even know I had some deep in my closet! Of course I had no idea what to make..but eventually I decided to make this:
Najnowsze rękoczynowe wyzwanie na Art-Piaskownicy jest o koralikach.. Muszę przyznać, że Antilight wymyśliła dość trudne wyzwanie jak dla mnie. Nie używam koralików, nawet nie wiedziałam, że mam ich trochę w czeluściach szafy! Standardowo nie wiedziałam co zrobić, ale w końcu postanowiłam zrobić to:
Little embroidery hoop with a heart made of tiny beads!
Mały tamborek z sercem, które zostało zrobione z malutkich koraliczków!

My eyes hated me after I finished it, everything was so so tiny!
Moje oczy mnie znienawidziły jak to skończyłam, wszystko takie maleńkie!

As you can see now it is hanges on a special wire I have attached to my wall. I have few other things on it, but I will show you later how my room looks now - few days I had a little remake (just moving furniture and changing things on my walls, but still it looks quite different!).
Jak widać wisi teraz na specjalnym druciku, który mam przymocowany do ściany. Mam na nim też trochę innych rzeczy, ale pokażę wam później jak teraz wygląda mój pokój - kilka dni temu miałam przemeblowanie (niby tylko meble w innym miejscy, a wszystko od razy jakoś tak inaczej wygląda!)

I also wanted to show you one of the typewriter notebooks I made a while ago.
As I probably mentioned few posts before, I am also out of the typewriter applications.. I try to use even the smallest pieces, like here below, I used just a part of the application.
 Chciałam wam też pokazać jeden z notesów z wzorem maszyny do pisania, który zrobiłam jakiś czas temu. Pewnie już wspominałam, że prawie skończyły mi się aplikacje maszynowe.. staram się używać nawet najmniejszych kawałków..
 I love the fabric that is in the interior! So fresh! But ufortunately I'm also almost out of if. Why do the best fabrics disappear so fast?! (Yeah I know, stupid question.. but they should be limitless!)
Uwielbiam tkaninę ze środka! Taka świerza i energetyczna! Niestety też już mi się prawie skończyła. Dlaczego najlepsze tkaniny znikają tak szybko?! (Taa.. wiem, głupie pytanie.. ale no powinny być nieograniczone!)
I'm really starting to miss sewing. I need to just lock myself at home and sew for at least 2 whole days. Ehh.. but what can I say, I decided to study, so it is my fault! :D
Zaczynam odczuwać brak szycia! Marzę by zamknąć się w pokoju i szyć przez co najmniej dwa dni. Ehh.. ale cóż mogę powiedzieć, sama zdecydowałam się na studia, więc to moja wina! :D


Ohh I forgot to mention that the voting for the Best Sewing Blog started! And I would really appreciate if you could vote on my blog here: {http://www.szyciowyblogroku.pl/zgloszenie/marysza/}. Just write your e-mail and click the sign 'GŁOSUJ'. Of course, only if you like my blog! :) I am aware that I have no chance to win, but it is still nie to see some votes from my readers! :)

Oo zapomniałam napisać, że zaczęło się głosowanie na Szyciowy Blog Roku! Byłabym wdzięczna, gdybyście oddali głos na mój blog tutaj: {http://www.szyciowyblogroku.pl/zgloszenie/marysza/}. Wystarczy, że wpiszesz swój e-mail i wciśniesz 'GŁOSUJ'. Oczywiście tylko i wyłącznie jeśli na prawdę podoba wam się mój blog! Jestem świadoma, że nie mam szans na wygraną, ale miło popatrzeć na głosy od moich czytelników! :)
Thank you for your lovely comments!
Dziekuję za wasze cudowne komentarze!
Have a wonderful day,
Życzę cudownego dnia,
marysza

Sunday, March 17, 2013

1000 Followers Giveaway!

 I don't know if you have noticed.. but few days ago my blog hit the magical number of 1000 followers (via Google Friend Connect)! It's something really really important for me! Can't believe that so mamy people like my works! :)
Nie wiem czy zauważyliście.. ale kilka dni temu liczba obserwatorów (przed Google Friend Connect) dobiła magicznego 1000!  To coś naprawdę ważnego dla mnie! Nie mogę uwierzyć, że tak wiele osób lubi moje twory! :)
Anita, from Anita się Nudzi's blog also reached this magical number, more or less at the same time! To celebrate we decided to make a little spring candy for you!
Anita z bloga Anita się Nudzi też osiągnęła tą magiczną liczbę, i to mniej więcej w tym samym czasie! Postanowiłyśmy to uczcić małą, wspólną, wiosenną rozdawajką!

What can you get?
- two beautiful sacks made from jute and cotton (without the content from the photos) created by Anita się Nudzi
- flowery, romantic journal created by Marysza

Co proponujemy?
- dwa woreczki autorstwa Anity - jutowy i bawełniany (bez zawartości)
- kwiatowy, romantyczny journal autorstwa Maryszy


If you want to participate:
- you have to follow Anita się Nudzi blog
- you have to follow Marysza's blog
- put the giveaway image with a link to our candy
- comment here and on Anita's blog
- be patient and wait till 18th April
zapraszamy również osoby zza granicy , enjoy! 

Jeśli jesteś chętna/y na te prezenty :
- obserwuj blog Anita się Nudzi
- obserwuj blog Marysza
- podlinkuj zdjęcie z informacją o  zabawie na swoim blogu
- wpisz komentarz pod tym postem i postem u Maryszy
- czekaj cierpliwie , 18 kwietnia zawiadomimy kto spośród chętnych dostanie prezent :]


We ship worldwide! Hope you will enjoy this giveaway!
Wysyłka na cały świat! Mamy nadzieję, że rozdawajka wam się spodoba!

Have a wonderful weekend,
udanego weekendu życzę,
marysza

---------------------------------------------------------------------------------

AND THE WINNER IS...
ANECZKA84

Wednesday, March 13, 2013

Art-Piaskownica's Birthday!

Did you know that this week we are celebrating the 4th Art-Piaskownica's birthday?! Can't believe I am in the DT of this wonderful challenge blog. To thank all our readers and people participating in our challenges, we decided to make a week of giveaways!! Every day from Monday tyll Sunday we will be giving away some handmade goods (of course, we made them especialy for you guys!).
Wiecie że w tym tygodniu świętujemy czwarte urodziny Art-Piaskownicy?! Wciąż nie mogę uwierzyć, że jestem w DT tego cudownego bloga wyzwaniowego! Chciałyśmy podziękować wszystkim czytelnikom i osobom uczestniczącym w wyzwaniach i postanowiłyśmy zrobić tydzień rozdawnictwa! Codziennie od poniedziałku do niedzieli będziemy ogłaszać nowe candy z ręcznie robionymi cudeńkami (wszystko przygotowałyśmy same!).


I am writting a bit late, it's Wednesday, so it is the third day of the giveaway week, but you still have time to participate!! Lot's of wonderful gifts! Every day something else!
Troszkę późno o tym piszę - jest środa, czyli trzeci dzień rozdawajki. Ale wciąż macie czas by się zapisywać na dzisiejsze candy! Duuużo pięknych prezentów - codziennie inny!

Thank you for playing along with us so long!!
Zapraszamy serdecznie i jeszcze raz dziękujemy, że już tyle się z nami bawicie!

Thursday, March 07, 2013

(Unsuccessful) Recycled Bedcloth Project

It's not always about successful projects on this blog as you probably noticed already. Today I'm going to show you my miserable approach to sewing clothes!
Nie zawsze piszę tutaj o udanych projektach - jak już pewnie zauważyliście. Dzisiaj pokażę wam moje marne próby szycia ubrań!

In the newest recycle challenge at Art-Piaskownica we decided to recycle old bedclothes. I tried to sew a blouse and show my pajama pants which I sewed over a year ago.
W najnowszym wyzwaniu recyklingowym na Art-Piaskownicy postanowiłyśmy przerobić starą pościel. Ja spróbowałąm uszyć bluzkę z pościeli i pokazać spodnie od piżamy, które zrobiłam ponad rok temu.
 I didn't use any particular pattern, I just grabbed a pair of jeans and copied them on paper. Then just cut out the fabric, sewed it together and voila! Everything without measuring - which was a big mistake. Wanted to make them too fast. These pajama pants are a bit too loose on hips (even though there is a string) and a bit too tight on the femur.
Nie korzystałam z żadnego szczególnego wzoru, wzięłam pierwsze lepsze jeansy i przerysowałam je. Potem wycięłam materiał, zszyłam wszystko i voila! Wszystko bez konkretnego mierzenia - i to był wielki błąd. Chciałam zbyt szybko i zbyt łatwo. Piżamowe spodnie są za luźne na biodrach (sznurek nic nie zmienia) i troszeczkę zbyt obcisłe na udach.
 With this blouse the story is a bit different. I spent some time trying to make a pattern (I never learnt how to make them!) and started cutting two old bedclothes (red&dotty). Everyhing would be ok if not the fact that bedcloth fabrics are just no good for clothes!! They are too stiff!!
Z tą bluzką historia wygląda nieco inaczej. Spędziłam trochę czasu nad wzorem (nigdy nie uczyłam się jak je robić!) i zaczęłam ciąć dwie stare poszwy (czerwoną&w kropki). Wszystko byłoby ok gdyby nie fakt, że tkaniny z których robi się poszwy nie są na ubrania!! Są zbyt sztywne!!
 I'm keeping the pattern because it's quite nice. I just have to buy a soft and light fabric and I'll try to make it again! I hope that change of the fabric will help!!
Zostawiam sobie wzór, bo całkiem fajnie wyszedł. Muszę tylko kupić jakąś delikatną i miekką tkaninę i spróbuję zrobić ją jeszcze raz. Mam nadzieję, że zmiana materiału pomoże!!
If you have some advices about doing your own clothes patterns and sewing clothes I would love to hear  (read) them! I'm a super beginner when it comes to sewing clothes, and the worst part is that I don't want to use books, just learn everything from the air (silly me!). But what a satisfaction I will have later!!
Jeśli macie jakieś rady dotyczące robienia swoich wzorów i szycia ubrań z chęcią je poczytam! Jestem totalną początkującą jeśli chodzić o szycie ubrań, a najgorsze jest to, że nie chcę się uczyć z książek tylko z powietrza (głupia ja!). Ale jaka potem będzie satysfakcja!!

I'm inviting you to participate in the newest Art-Piaskownica's challenge and I hope you liked this post. Can't wait to read your comments! :))
Zapraszam was do wzięcia udziału w nowym wyzwaniu Art-Piaskownicy i mam nadzieję, że ten post wam się spodobał. Z niecierpliwością czekam na komentarze! :))

P.S. I passed all my exams!! I am so happy you can't even imagine!!
P.S. Zaliczyłam III semest studiów (w końcu)! Nawet sobie nie wyobrażacie jaka jestem szczęśliwa!!

P.S.2. I am also inviting you to participate in the The Best Sewing Blog of the Year contest! I am participating! I have no chance with some great bloggers but it is always worth to try, isn't it?! Still, keeping my fingers crossed!!
P.S.2. Zapraszam was też do wzięcia udziału w konkursie Szyciowy Blog Roku! Ja biorę udział - co prawda nie mam szans z niektórymi bloggerkami, ale zawsze warto próbować, prawda?! Mocno trzymam kciuki!!
Have a wonderful evening,
Życzę cudowneeego wieczoru,
marysza

Friday, March 01, 2013

Geometric / giveaway results

Like I mentioned in the previous post, I made some new notebooks. Simple ones, without rough eges, separating cards or other additions. Just simple journals with 400 creamy pages A6.
Jak wspomniałam w poprzednim poście, zrobiłam kilka nowych notesiorków. Zwykłe, bez postarzanych brzegów, przekładek czy innych udziwnień. Po prostu zwyczajne journale z 400 kremowymi kartkami A6.
 I noticed that geometric style is more and more fashionable, so I decided to make a simple notebook with a simple geometric design using one of my favourite colour combination -> turquoise and brown!
Zauważyłam, że ostatnio geometryczne wzorki są coraz bardziej modne, dlatego spróbowałam zrobić posty notes z bardzo prostym geometrycznym wzorkiem w jednej z moich ulubionych kombinacji kolorystycznych -> turkus i brąz!
 I bought this brown fabric a long time ago, but I can't use it to sew bags etc. because the colour isn't permament.. it makes stains on other fabric after washing :( Fortunately I also sew things that you can't wash, notebooks! :)
Kupiłam ten brązowy materiał daaawno temu, ale niestety nie mogę go użyć do szycia toreb itp. bo strasznie farbuje i robi plamy na innych tkaninach po praniu :( Na szczęscie szyję też rzeczy, których prać nie można.. notesy! :)
 I'm planning to make more of these geometric ones with different colours, it was just an experiment but I really like how it came out. I also made a coffee&milk variant for Art-Piaskownica's new 12/12 challenge. Check it out, the photo which is the main inspiration is really really amazing!
Planuję zrobić więcej takich notesów tylko w różnych kolorach. To był tylko eksperyment ale bardzo spodobało mi się jak wypadł. Jak widać zrobiłam też wersję w kolorach kawy z mlekiem - na nowe wyzwanie na Art-Piaskownicy! Zerknijcie na piaskownicę zobaczyć jakim zdjęciem się inspirujemy, jest przepiękne!
 I also sewed a simple pencil case for this challenge but it doesn't look very nice.. I have really big problems with sewing in zippers.. ehh :(
Uszyłam też prosty piórnik na to wyzwanie, ale niestety nie wygląda zbyt dobrze.. mam ogromne problemy z wszywaniem suwaków :(
Do you like this simple style? If you like them you can find them also here.
I jak, podoba wam się ten prosty styl? Jeśli tak, to możecie je też znaleźć tutaj.

I'm still ill :( I missed the whole week at the university, I really hate being absent on some lectures!
A ja ciągle chora :( cały tydzień nie było mnie na zajęciach na uczelni.. nie cierpię być nieobecna na niektórych ćwiczeniach!!

I hope you are much better than I am! Have a nice weekend,
Mam nadzieję, że macie się dużo lepiej niż ja! Życzę miłego weekendu,
marysza

EDIT (11:34):
Forgot to tell you who is the winner of the Calligraphy Set Giveaway!!
Zapomniałam powiedzieć wam kto wygrał ostatnią rozdawajkę!! :)
2mailina2 - please contact me to talk about the shipping details!
2malina2 - proszę skontaktuj się ze mną mailowo, żeby dogadać szczegóły wysyłki!
xxxx

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...